Kontaktai

L. Sapiegos g. 1, LT-10312 Vilnius

Tel. (8 5) 271 9003

Faks. (8 5) 275 2778

El.p. kaldep@kaldep.lt

 

Atverti interaktyvų žemėlapį

Kontaktai žiniasklaidai:

Karolina Frolovienė

tel. (8  5) 271 9025; mob. tel. +370 655 97727

el. p. karolina.froloviene@kaldep.lt

        kd.spauda@kaldep.lt

 

 

2009 – 2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo finansuojamos programos Nr. LT14 „Pataisos, įskaitant bausmes be įkalinimo“ įgyvendinimas Lietuvoje

2011 m. balandžio 5 d. Lietuvos Respublika ir Norvegijos Karalystė pasirašė Susitarimo memorandumą dėl 2009 – 2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo įgyvendinimo.

2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo paramos tikslai: mažinti ekonominius ir socialinius skirtumus tarp Europos Sąjungos šalių bei šalies – paramos gavėjos viduje ir stiprinti dvišalį Norvegijos ir šalies – paramos gavėjos bendradarbiavimą.

2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT14 „Pataisos, įskaitant bausmes be įkalinimo“ (toliau – Programa) tikslas – modernizuoti Lietuvos bausmių vykdymo sistemą, vadovaujantis atitinkamais tarptautiniais žmogaus teisių dokumentais.

Įgyvendinus Programą, bus padidintos alternatyvos nuteistųjų įkalinimui, pagerintos įkalinimo sąlygos labiausiai pažeidžiamoms nuteistųjų grupėms, padidintos nuteistųjų ir Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų darbuotojų kompetencijos.

Teisingumo ministerija kartu su Kalėjimų departamentu įgyvendins penkis tiesioginio finansavimo projektus. Jie yra esminė programos dalis.

Programai įgyvendinti yra skirta 31,3 mln. litų parama, iš jų 85 proc. (26,6 mln. Lt) sudaro Norvegijos finansinio mechanizmo lėšos ir 15 proc. (4,7 mln. Lt) Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšos.

 

Pirmasis projektas – „Sudaryti sąlygas sumažinti Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos Trečiojoje valdyboje laisvės atėmimo bausmę atliekančių nuteistųjų pakartotinio nusikalstamumo atvejų skaičių“.

Projekto įgyvendinimo metu Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos 3-iosios valdybos gyvenamosios zonos pastatuose bus  įrengtos kameros 431 asmeniui. Tokiu būdu Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos 3-iosios valdybos vietų skaičius bus sumažintas nuo 590 iki 456.

Projekto metu 30 Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos 1-osios, 2-osios ir 3-iosios valdybos apsaugos ir priežiūros pareigūnų bus perkvalifikuoti dirbti dinaminėje apsaugoje. Tai yra, šiems darbuotojams bus sukurti nauji pareigybių aprašymai, apimantys ne tik prižiūrėtojo funkcijas, bet ir dalį socialinio darbuotojo – būrio viršininko funkcijų. Perkvalifikavimas bus vykdomas programos LT14 „Įkalinimo įstaigų personalo kompetencijų stiprinimas, skiriant daugiau dėmesio įkalintų asmenų mokymui“ projekto metu.

Tokiu būdu bus stiprinama įkalinimo įstaigų personalo kompetencija, subkultūros apraiškų mažinimas apims ir kitas Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos valdybas bei Kalėjimų departamentui pavaldžias įstaigas. Sudarytos sąlygos leis lengviau įgyvendinti socialinės integracijos ir individualaus darbo su nuteistaisiais programas, pastebimai mažės žalingas laisvės atėmimo vietos poveikis nuteistojo asmenybei ir nuostatoms. Projektų visuma skatins organizuoti ir teikti mišrias socialinės reabilitacijos paslaugas, užkirtus kelią neformaliai elgesio taisyklių sklaidai, nuteistieji užsiims pozityvia asmenine, ugdomąja ir darbine veikla, nebijodami galimo neigiamo, kriminalinės subkultūros apraiškų ar iš jų visumos kylančių požymių, poveikio asmenybei.

Tiesioginis šio projekto tikslas – sumažinti vietų skaičių Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos 3-iojoje valdyboje. Taip pat projektas aktualus Lietuvos Respublikos Vyriausybės iškeltiems tikslams nacionalinės bausmių vykdymo sistemos modernizavimo srityje.

Pranešimai apie projektą:

Pradedamas įgyvendinti reikšmingas įkalinimo įstaigos rekonstrukcijos projektas

Prieš šventes – nekasdieniškas renginys žiniasklaidai

Norvegai domėjosi projektų vykdymo rezultatais

Projektų vykdymo eigą vertino Norvegijos Karalystės pareigūnai

Įstaigoje lankėsi Norvegijos pataisos įstaigų vadovai

 

Antrasis projektas – „Nuteistųjų, laikomų uždaro tipo pataisos įstaigose, skaičiaus sumažinimas įsteigiant 4 naujas atviro tipo pataisos įstaigas“.

Įkalintų asmenų skaičiaus aukšto saugumo kalėjimuose, įskaitant 4 naujus pusiaukelės namus (atviro tipo kalėjimus), sumažinimas“.

Projektu siekiama pagerinti pataisos paslaugų sistemą, vadovaujantis atitinkamais tarptautiniais žmogaus teisių dokumentais. Keturiuose Lietuvos Respublikos miestuose bus įsteigti keturi Pusiaukelės namai, kuriuose bus apgyvendinta 80 asmenų (po 20 kiekvienuose).

Numatoma, kad įgyvendinus projektą, bus padidintas įkalintų asmenų, atliekančių bausmę atvirojo tipo kolonijoje (Pusiaukelės namuose), skaičius. Taip pat projektu siekiama sumažinti įkalintų asmenų, atliekančių bausmę uždaro tipo pataisos įstaigose, skaičių.

Projektu bus užtikrintos įkalintų asmenų, atliekančių bausmę Pusiaukelės namuose, teisės, suteikiant galimybes aktyviau dalyvauti socialiniame gyvenime už pataisos įstaigos ribų. Be to, mažiausiai 5 proc. turėtų būti sumažintas asmenų, išėjusių į laisvę iš Pusiaukelės namų, pakartotinio nusikalstamumo rodiklis.

Galiausiai bus pagerintos sąlygos įkalintiems asmenims pataisos įstaigose(didesnė asmeninė erdvė užtikrinant, kad kalinimo sąlygos nepažeistų žmogaus garbės ir orumo).

 

Trečiasis projektas – „Elektroninio stebėjimo priemonių taikymas lygtinai paleistiems nuteistiesiems“.

Elektroninis stebėjimo įranga yra naudojama kaip priežiūros ir sekimo priemonė, siekiant nustatyti ar lygtinai paleisti asmenys laikosi savo įsipareigojimų (pvz.: laiku grįžta į namus ar nesilanko jiems draudžiamose vietose).

Projektu numatoma padidinti asmenų, lygtinai paleistų iš įkalinimo įstaigų, skaičių. Šiems asmenims būtų taikomos elektroninio stebėjimo priemonės, taip užtikrinant saugią ir inovatyvią alternatyvą įkalinimui. Perkama elektroninio stebėjimo įranga su GPS moduliu, t.y. galimas asmens stebėjimas už namų zonos, todėl užtikrinama intensyvesnė asmenų priežiūra.

Projekto metu planuojama įsigyti elektroninę stebėjimo sistemą, ją įdiegti ir ištestuoti probacijos tarnybose bei apmokyti 100 probacijos tarnybų darbuotojų. Taip pat, projekto įgyvendinimo metu planuojama taikyti elektroninio stebėjimo priemones 750 lygtinai paleistų nuteistųjų.

Sutinkamai su projekto įgyvendinimo sutartimi projekto veiklas planuojama užbaigti iki 2016 m. rugsėjo 30d.

Pranešimai apie projektą:

Kalėjimų departamentas pradeda naujos kartos elektroninio stebėjimo sistemos įsigijimą

Naujovė Lietuvoje – nuteistieji laisvėje nešios itin modernias apykojes

Susitikimas su teismo ir prokuratūros atstovais

Elektroninio stebėjimo priemonių pristatymas Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje-pataisos namuose ir Kybartų pataisos namuose

Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Pataisos, įskaitant bausmes be įkalinimo“ projekto Eelektroninio stebėjimo priemonių taikymas lygtinai paleistiems“ pristatymas 

Elektroninio stebėjimo priemonių pristatymas Kauno tardymo izoliatoriuje

Elektroninio stebėjimo priemonių pristatymas nuteistiesiems

 

Ketvirtasis projektas – „Pataisos įstaigose sudarytos geresnės sąlygos pažeidžiamoms grupėms priskirtiems nuteistiesiems (geresnės sveikatos priežiūros paslaugos, sumažintas narkotinių ir psichotropinių medžiagų pasiekiamumas priklausomybę turintiems nuteistiesiems ir sukurtos reikalingos sąlygos nuteistųjų moterų, auginančių vaikus, resocializacijai)“.

Projektu numatomas sveikatos priežiūros paslaugų teikimo gerinimasįkalintiems asmenims, priklausantiems pažeidžiamoms grupėms, kuriems reikalinga nuolatinė sveikatos priežiūra, perkeliant Laisvės atėmimo vietų ligoninę į naujas patalpas.

Projekto metu bus steigiamas  atskiras sektorius priklausomybės ligomis sergantiems įkalintiems asmenims Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos 2-ojoje valdyboje. Tokiu būdu įkalinimo vietų skaičius nebus didinamas – atskiras sektorius bus izoliuotas nuo kitų sektorių Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos 2-ojoje valdyboje nekuriant naujų įkalinimo vietų.

Bus pagerinta pažeidžiamų grupių resocializacijos kokybė, sudarytos sąlygos bent penkių moterų, auginančių vaikus pataisos įstaigose, resocializacijai ir reintegracijai. Nuteistoms moterims,  auginančioms vaikus iki 3 m., Panevėžyje, ne pataisos namų teritorijoje, numatoma įkurti gyvenamąsias patalpas.

Numatoma, jog įgyvendinus projektą sergantiems įkalintiems asmenims, priklausantiems pažeidžiamoms grupėms, bus teikiamas progresyvus medicininis gydymas ir kvalifikuotos sveikatos priežiūros paslaugos, atitinkančios tarptautinius standartus. Bus pagerinta medicininė diagnostika, naudojant modernią medicinos įrangą.

Numatomas bandomojo projekto dėl atskiro izoliuoto sektoriaus įkalintiems asmenims, turintiems priklausomybę nuo psichiką veikiančių medžiagų, steigimo pataisos įstaigose įgyvendinimas.

Projektu bus sumažinti Laisvės atėmimo vietų ligoninės priežiūros kaštai.

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO ATLIKTA VEIKLA

Pranešimai apie projektą: 

Panevėžyje atidaryti Vaiko ir motinos namai (Kalėjimų departamento svetainė)

Panevėžyjė atidaryti Vairo ir motinos namai (Panevėžio pataisos namų svetainė)

Sąlygų įkalintiems asmenims, priklausantiems pažeidžiamoms grupėms, gerinimas

30 nuteistųjų gavo galimybę pakeisti savo gyvenimą

Naujas centras maloniai nustebino net norvegus

Laisvės atėmimo vietų ligoninėje bus įrengta apie pusę milijono eurų kainuojanti medicinos įranga

 

Penktasis projektas Įkalinimo įstaigų personalo kompetencijų stiprinimas, skiriant daugiau dėmesio įkalintų asmenų mokymui“.

Projekto įgyvendinimo metu iš numatytų apmokyti 1515 Lietuvos bausmių vykdymo sistemos pareigūnų daugiau nei 1100 jau dalyvavo mokymuose. Aštuoni bausmių vykdymo sistemos darbuotojai stažavosi Norvegijos pataisos tarnybų pareigūnų akademijoje (KRUS) ir, atsižvelgiant į Norvegijos kolegų patirtį, parengė keturias mokymų programas, kurių dvi skirtos laisvės atėmimo vietų personalo kompetencijų stiprinimui ir dvi nuteistųjų mokymui. Vykdant Projektą viso parengta 18 įvairių temų, 16 – skirtų bausmių vykdymo sistemos personalo mokymams ir 2 nuteistųjų mokymams. Projekto metu iš numatytų apmokyti 650 įkalintų asmenų jau daugiau kaip 500 dalyvavo mokymuose.

Šiuo metu vykdomi mokymai pagal bausmių vykdymo sistemos darbuotojų parengtas programas darbuotojams – „Laisvės atėmimo vietų įstaigų jaunesniųjų pareigūnų integracija į įkalintų asmenų resocializacijos procesą“, „Prižiūrėtojų parengimas dirbti dinaminėje apsaugoje“ ir nuteistiesiems – „Krizių psichologija“ ir „Motyvacija dirbti ir socialinių įgūdžių stiprinimas“.

Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje įrengta ir 2015 m. gruodžio 1 d. naujai įrengtose patalpose pradėjo veikti bendrojo lavinimo mokykla. Taip užtikrinta nepilnamečių suimtųjų konstitucinė teisė įgyti bendrąjį išsilavinimą tinkamomis mokymosi sąlygomis. Tokiu būdu šiuo projektu užtikrintas bendrojo lavinimo prieinamumas sulaikytiesiems ir įkalintiems nepilnamečiams.

Vykdant projektą, pasiekiami jo tikslai – gerinamas praktinio bausmių vykdymo darbo organizavimas, personalo profesinė kompetencija, administraciniai ir profesiniai įgūdžiai, įkalintų asmenų priežiūros ir socialinės reabilitacijos organizavimas, skiriama daugiau dėmesio įkalintų asmenų mokymui, suteikiamos tinkamos sąlygos nepilnamečiams suimtiesiems dalyvauti formaliojo ir neformaliojo ugdymo veikloje. Naujos klasės, mokymosi medžiaga ir didesnės mokymosi patalpos užtikrina kokybiško viduriniojo išsilavinimo nepilnamečiams suimtiesiems teikimą.

Pranešimai apie projektą:

Startuoja dinaminės apsaugos pareigūnų mokymai
Svečių iš Lietuvos bei Norvegijos Karalystės vizitas į naujai įrengtą mokyklą suimtiesiems nepilnamečiams

Informacija atnaujinta 2016 m. gegužės 24 d. 15:17

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

Įvykių kalendorius

 
2016 m. gegužė
 
P
A
T
K
P
Š
S
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Visi renginiai ir įvykiai

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos

Artimiausi įvykiai

Artimiausių renginių nėra