Spausdinti

Veiklos sritys

Alytaus pataisos namai - laisvės atėmimo bausmę vykdanti pataisos įstaiga

 

  • Alytaus pataisos namai Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldi biudžetinė įstaiga. Įstaigos veiklos rūšis – teisingumo ir teisminė veikla, veiklos rūšies kodas – 84.23. Pataisos namų adresas: Ulonų g. 8 a, LT – 62505 Alytus.
  • Pataisos namai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, teisingumo ministro įsakymais, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus įsakymais, pataisos namų nuostatais, darbo reglamentu ir kitais teisės aktais.
  • Įstaigos veikla grindžiama demokratinio valstybės administravimo principais: įstatymo viršenybės, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinio bendradarbiavimo.
  • Pataisos namų darbuotojų veikla grindžiama įstatymo viršenybės, lygiateisiškumo, politinio neutralumo, skaidrumo ir karjeros principais.
  • Pataisos namams vadovauja direktorius, kuris yra tiesiogiai pavaldus Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriui ir asmeniškai atsako už pataisos namams pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą. Įstaigos administraciniai padaliniai darbą organizuoja vadovaudamiesi pataisos namų direktoriaus patvirtintais administracinių padalinių nuostatais. Administracinių padalinių vadovai yra asmeniškai atsakingi už vadovaujamo padalinio darbo organizavimą, jam pavestų funkcijų, pataisos namų vadovybės rezoliucijų ir žodinių pavedimų vykdymą. Administracinių padalinių vadovai tiesiogiai atskaitingi pataisos namų direktoriui ar jo pavaduotojams pagal pataisos namų direktoriaus priskirtas veiklos sritis.
  • Alytaus pataisos namų veiklos sritis – nuteistųjų rengimas integracijai į visuomenę

 

Įstaiga, rengdama nuteistuosius integracijai į visuomenę:

 

  • vykdo nuteistųjų socialinę reabilitaciją;
  • organizuoja nuteistųjų užimtumą darbu įstaigoje ir už įstaigos teritorijos ribų;
  • skiria nuobaudas nuteistiesiems, nesilaikantiems įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytų pareigų ir draudimų, skatina pavyzdingai besielgiančius nuteistuosius, vadovaudamiesi Bausmių vykdymo kodeksu;
  • organizuoja nuteistųjų užimtimą naudinga ir tikslinga veikla, kartu su Švietimo ir mokslo ministerija ir Alytaus miesto savivaldybės administracija - nuteistųjų profesinį ir bendrąjį mokymą
Informacija atnaujinta 2021 m. gegužės 17 d. 10:52

Dėl pasimatymų kreiptis telefonu 8 315 511 33