Planavimo dokumentai

PATAISOS NAMŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

Pataisos namų veikla yra planuojama sudarant metinį veiklos planą.

Metinio veiklos plano projekto rengimui ir planuojamo laikotarpio veiklos prioritetų nustatymui sudaroma veiklos planavimo grupė, kurios veiklą koordinuoja grupės vadovas. Planą tvirtina Kalėjimų departamento direktorius.

Pataisos namų metinis veiklos planas sudaromas vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 (Žin., 2002, Nr. 57-2312; 2007, Nr. 23-879; 2009, Nr. 6-167) ir Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų strateginio veiklos planavimo metodika, patvirtinta Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymu.

Planuojamų vykdyti einamaisiais metais viešųjų pirkimų planus rengia Ūkio skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179, 2009, Nr. 93-3986; 2010, Nr. 25-1174, 2010, Nr. 139-7109; 2011, NR. 2-36; 2013, Nr. 112-5575).

Saugumo valdymo skyrius ir Resocializacijos skyrius savo veiklą planuoja pusmečiui.

 

Kiti planavimo dokumentai teisės aktų nustatyta tvarka rengiami Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus ir įstaigos direktoriaus pavedimu.

Informacija atnaujinta 2022 m. liepos 7 d. 19:09

Dėl pasimatymų kreiptis telefonu 8 315 511 33