Turto valdymo skyrius

 

                 PATVIRTINTA

                                                                                          Alytaus pataisos namų direktoriaus

                                                                                          2020 m. vasario         d. įsakymu Nr. 1-

 

 

TURTO VALDYMO SKYRIAUS

NUOSTATAI

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

                 1. Turto valdymo skyrius (toliau – Skyrius) yra įstaigos struktūrinis padalinys, sprendžiantis pataisos namuose laikomų asmenų materialinio buitinio aprūpinimo, pareigūnų aprūpinimo tarnybine uniforma ir pastatų eksploatacijos ir priežiūros klausimus, kontroliuojantis bendrosios gaisrinės, radiacinės, darbų ir aplinkos saugos norminių dokumentų reikalavimų laikymąsi įstaigos objektuose, vykdo buhalterinę apskaitą ir kontroliuoja, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai, užtikrina, kad ataskaitiniai duomenys ir atskaitomybė būtų laiku pateikiami finansuojančiai įstaigai.

                 2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro, Kalėjimų direktoriaus prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) direktoriaus, pataisos namų direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

                 3. Skyriaus steigiamas, keičiama jo sudėtis ar likviduojamas įstaigos direktoriaus įsakymu ir yra pavaldus įstaigos direktoriaus pavaduotojui.

                 4. Skyriaus vedėjas yra pavaldus įstaigos direktoriaus pavaduotojui, atsakingam už ūkinę ir finansinę veiklą (toliau – direktoriaus pavaduotojas), buhalterinės apskaitos organizavimo ir atskaitomybės sudarymo, kontrolės vykdymo tvarkos bei metodikos klausimais – Kalėjimų departamento Buhalterinės apskaitos skyriaus viršininkui.

 

II SYRIUS

SKYRIAUS UŽDAVINIAI

 

                      5. Organizuoti Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, teisingumo ministro, Kalėjimų departamento direktoriaus ir Alytaus pataisos namų direktoriaus įsakymų bei kitų teisės aktų vykdymą, užtikrinant nuteistųjų materialinį buitinį aprūpinimą.

                 6. Organizuoti buhalterinę apskaitą taip, kad būtų teikiama tiksli informacija Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinio socialinio draudimo fondui, valstybinei statistikai, Iždo departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Kalėjimų departamentui, pataisos namų vadovybei.

                 7. Vykdyti visų piniginių lėšų, atsargų, ūkinio inventoriaus ir ilgalaikio turto apskaitą ir laiku fiksuoti buhalterinės apskaitos dokumentuose operacijas, susijusias su lėšų cirkuliacija.

                 8. Organizuoti kompiuterizuotos buhalterinės apskaitos tvarkymą ir finansinės atskaitomybės sudarymą teisės aktų nustatyta tvarka, siekiant, kad būtų plačiai taikomos šiuolaikinės apskaitos kompiuterizavimo priemonės, tobulesnės buhalterinės apskaitos formos bei metodai.

                 9. Organizuoti įstaigos pareigūnų aprūpinimą tarnybine uniforma, tvarkyti jos apskaitą.

                 10.  Organizuoti įstaigoje esančių statinių ir pastatų bei jame esamų komunikacijų priežiūrą, techninę eksploataciją, aprūpinimą energetiniais resursais ir tvarkyti apskaitą.

                 11.  Organizuoti pataisos namų aprūpinimą maisto produktais arba nepriklausomo maitinimo paslaugos teikėjo parinkimą, aprūpinti virtuviniais įrengimais, baldais bei kietu ir minkštu inventoriumi pagal nustatytas normas, laikantis sąmatos straipsnių.

                 12.  Organizuoti priežiūrą ir remontą pagal galiojančius norminius reikalavimus eksploatuojant gyvenamąsias bei pagalbines ir buities patalpas.

                 13.  Organizuoti įstaigos energetinių sistemų darbą, jų aptarnavimą bei profilaktiką.

                14.  Organizuoti civilinės, bendrosios gaisrinės ir darbuotojų saugos mokymus pataisos namuose.

 

III SKYRIUS

SKYRIAUS FUNKCIJOS

 

                      15. Organizuoti pirkimus ir teikti ataskaitas.

                 16. Sudaryti pastatų ir statinių remonto darbų sąmatas ir surašyti atliktų darbų aktus.

                 17. Sudaryti defektinius aktus.

                 18. Vykdyti pastatų ir statinių technines apžiūras.

                 19. Aprūpinti įstaigos darbuotojus darbo priemonėmis.

                 20. Organizuoti buitinių objektų ir komunalinio ūkio darbą.

                 21. Nagrinėti pataisos namuose laikomų asmenų pasiūlymus, skundus ir pareiškimus dėl jų komunalinio buitinio aptarnavimo.

                 22. Teikti pasiūlymus rengiant įstaigos darbo planus bei rengti skyriaus ketvirtinius planus.

                 23. Rengti ataskaitas apie darbo planų vykdymą, analizuoti trūkumus, numatyti priemones jiems šalinti.

                 24.  Organizuoti ir vykdyti ūkiniame aptarnavime dirbančių nuteistųjų veiklą ir jų įdarbinimą.

                 25.  Užtikrinti, kad pataisos namuose būtų laikomasi civilinės, bendrosios gaisrinės, radiacinės, aplinkos ir darbuotojų saugos norminių dokumentų reikalavimų.

                 26. Nustatyta tvarka instruktuoti priimamus į darbą asmenis ir į pataisos namus atvykusius nuteistuosius.

                 27.  Tikrinti darbuotojų saugos ir radiacinės saugos instrukcijų darbo vietoje ruošimą.

                 28.  Dalyvauti rengiant darbuotojų saugos, civilinės saugos ir priešgaisrinės saugos mokymo programas, rengti įsakymų ir kitų valdymo dokumentų darbuotojų saugos klausimais projektus ir teikti juos pataisos namų direktoriui.

                 29. Tikrinti, kaip įstaigoje eksploatuojamos darbo priemonės, darbo vietos, gamybinės bei buities patalpos, statiniai; ar darbo organizavimas atitinka norminių aktų darbuotojų saugos klausimais reikalavimus.

                 30.  Dalyvauti komisijų, diegiančių naujas technologijas, priimančių eksploatuoti įrengimus, darbo vietas, barus, cechus ir gamybinės buities bei gyvenamas patalpas, veikloje.

                 31. Įstaigos vadovo pavedimu nagrinėti darbuotojų ir nuteistųjų skundus ir prašymus darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais.

                 32. Nustatyta tvarka dalyvauti tiriant nelaimingus atsitikimus, profesines ligas, avarijas, gaisrus ir tvarkyti jų apskaitą.

                 33. Tikrinti ir apie trūkumus informuoti įstaigos vadovą:

                 33.1. kaip vykdomi norminiai aktai priešgaisrinės, aplinkos, radiacinės ir darbuotojų saugos klausimais, ar tarnybų vadovai sudaro saugias ir sveikas darbo sąlygas atitinkančiomis individualiosios ir kolektyvinės saugos priemonėmis, ar užtikrina reikiamą jų priežiūrą;

                 33.2. kaip vykdo darbuotojų saugos reikalavimus, asmenys atsakingi už kenksmingų medžiagų laikymą ir naudojimą, statinių ir potencialiai pavojingų įrenginių eksploatavimą, darbų priežiūrą bei vykdymą;

                 33.3. ar laiku darbuotojai instruktuojami saugos ir sveikatos klausimais;

                 33.4. ar užtikrinamas darbuotojų darbo ir poilsio režimas;

                 33.5. ar saugus eismas pataisos namų teritorijoje.

                 33.6. Užtikrinti, kad darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentai, nelaimingų atsitikimų

darbe tyrimų aktai būtų saugomi įstatymų numatyta tvarka bei numatytą saugoti laiką.

                 34. Organizuoti siuntinių ir banderolių pristatymą nuteistiesiems.

                 35. Vykdyti ir kitas jam įstatymais ir kitais teisės aktais pavestas funkcijas

                 36. Tvarkyti buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus VSAFAS) ir kitus teisės aktus.

                 37. Teikti buhalterinės apskaitos informaciją ir rengti ataskaitas, pagal pareikalavimą – apskaitos dokumentus ir registrus įstaigos vadovui, auditoriams, asignavimų valdytojams, mokesčių administratoriams, valstybės ir savivaldybių institucijoms.

                 38. Teikti įstaigos vadovui pasiūlymus ir patarimus buhalterinės apskaitos politikos parinkimo, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus, klausimais.

                 39. Tiksliai apskaityti išlaidų sąmatos vykdymo operacijas.

                 40. Tvarkyti pataisos namuose įteisintą pajamų įmokų (patalpų nuomos), pavedimo lėšų bei pagrindinės veiklos kitos veiklos pajamų apskaitą.

                 41. Apskaičiuoti ir laiku pervesti gyventojų pajamų mokestį į biudžetą ir įmokas į valstybinio socialinio draudimo fondą.

                 42. Tinkamai saugoti buhalterinius dokumentus.

                 43. Vykdyti ir kontroliuoti išankstinę ir einamąją finansinę kontrolę.

                 44. Rengti programų sąmatų projektus.

                 45. Tvarkyti turto apskaitą, nustatyta tvarka organizuoti ir atlikti inventorizacijas bei netikėtus patikrinimus.

                 45. Tikrinti visus dokumentus, susijusius su prisiimamais įsipareigojimais ir atliekamais mokėjimais.

                 46.Skyrius kontroliuoja, kad būtų:

                 46.1. laikomasi nustatytų piniginių lėšų, atsargų, ūkinio inventoriaus ir ilgalaikio turto priėmimo ir išdavimo taisyklių;

                 46.2. teisingai naudojamos darbo apmokėjimui skirtos lėšos, mokami pareiginiai atlyginimai, griežtai laikomasi finansinės ir kasos drausmės;

                 46.3. dokumentai, pagal kuriuos priimamos ir išduodamos piniginės lėšos, atsargos, ūkinis inventorius ir ilgalaikis turtas, taip pat įsakymai dėl darbuotojų pareiginių atlyginimų, vienkartinių piniginių išmokų ir darbo užmokesčio priedų bei priemokų nustatymo, materialiai atsakingų asmenų priėmimo į darbą ir atleidimo iš darbo, visiškos materialinės atsakomybės sutartys, darbų bei paslaugų atlikimo sutartys turi būti pasirašyti įstaigos vadovo arba jo įgalioto pareigūno ir vizuoti Skyrius patarėjo buhalteriniam darbui.

                 46.4. nustatytu laiku išieškomos skolos įstaigai ir padengiami įsiskolinimai kreditoriams, laikomasi mokėjimo drausmės.

                      47. Rengti programų vykdymo vertinimo kriterijų apskaičiavimo ataskaitas.

 

IV SKYRIUS

SKYRIAUS TEISĖS

 

                 48. Inicijuoti pasitarimus įstaigoje asignavimų bei turto valdymo ir apskaitos klausimais.

                 49. Nurodyti įstaigos darbuotojams dokumentų, reikalingų buhalterinei apskaitai tvarkyti, įforminimo ir pateikimo reikalavimus. Šiuos nurodymus privalo vykdyti visi įstaigos darbuotojai.

                 50. Vizuoti arba pasirašyti apskaitos dokumentus, sutartis, sąmatas, pažymas, ataskaitas ir kitus dokumentus.

                 51. Rengti ir teikti įstaigos vadovui siūlymus, reikalauti iš įstaigos darbuotojų, kad būtų užtikrintas lėšų ir turto saugumas, racionalus naudojimas.

                 52. Reikalauti iš atsakingų įstaigos darbuotojų raštiškų ir žodinių paaiškinimų, kopijų dokumentų, reikalingų ūkinių operacijų teisėtumui pagrįsti ir išankstinei kontrolei vykdyti, tikrinti visus dokumentus, susijusius su prisiimamais įsipareigojimais ir atliekamais mokėjimais.

                 53. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę reikalauti iš įstaigos administracinių padalinių darbuotojų, o prireikus informuoti įstaigos vadovą, kad būtų imtasi priemonių lėšų naudojimo efektyvumui didinti, lėšų ir materialinių išteklių normavimui bei saugumui užtikrinti, finansinei kontrolei stiprinti.

                 53. Kontroliuoti, kaip taikomos piniginių lėšų, atsargų, ūkinio inventoriaus ir ilgalaikio turto naudojimo normos.

                 54. Tikrinti, ar tinkamai tvarkomas įstaigos turtas.

                 55. Rengti apskaitos duomenų suvedimą į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS) .

                56. Teikti pataisos namų vadovybei pasiūlymus dėl lėšų, reikalingų pataisos namuose laikomiems asmenims aprūpinti maisto produktais, arba nepriklausomo maitinimo paslaugos teikėjo parinkimo, aprūpinti minkštu ir kietu inventoriumi, šių lėšų paskirstymo.

                 57. Teikti įstaigos vadovybei siūlymus dėl darbuotojų skatinimo ar tarnybinių nuobaudų skyrimo.

                 58. Teikti įstaigos vadovybei siūlymus dėl skyriaus darbuotojų etatų poreikio ir darbo organizavimo tobulinimo.

                 59. Bet kuriuo paros metu tikrinti bendrosios gaisrinės ir darbuotojų saugos būklę įstaigoje, visose tarnybose bei teritorijoje.

                 60. Įstaigos vadovo pavedimu dalyvauti valstybinių inspekcijų patikrinimuose, susipažinti su patikrinimų medžiaga ir kontroliuoti, kaip vykdomi šių inspekcijų nurodymai.

                 61. Reikalauti, kad administracinių padalinių vadovai sustabdytų darbus, jeigu pažeidžiamos darbuotojų saugos taisyklės.

                 62. Gauti įstaigos padaliniuose reikiamą informaciją darbuotojų saugos klausimais.

                 63. Duoti padalinių vadovams privalomus vykdyti nurodymus, kad būtų pašalinti nustatyti pažeidimai.

                 64.  Suderinus su įstaigos vadovu, rengti pasitarimus saugos darbe klausimais bei darbuotojų mokymą, kaip elgtis įstaigoje avarijų, gaisrų ar kitais pavojaus atvejais.

                 65. Siūlyti įstaigos vadovui skatinti darbuotojus, kurie sudaro saugias ir sveikas darbo sąlygas, bausti asmenis, kurie savo veiksmais ar neveiklumu pažeidžia norminius aktus aplinkos, radiacinės, priešgaisrinės ir darbuotojų saugos klausimais.

 

V SKYRIUS

SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

                 66. Skyriaus darbas organizuojamas vadovaujantis šiais nuostatais.

                 67. Skyriaus darbo organizavimo pagrindas yra darbo planas pusmečiui.

                 68. Skyriui vadovauja vedėjas, kuris yra tiesiogiai pavaldus direktoriaus pavaduotojui.

                 69. Nesant skyriaus vedėjo (atostogos, liga ar komandiruotė) jo funkcijas laikinai vykdo direktoriaus pavaduotojas, kuruojantis skyriaus veiklą.

                 70. Ataskaitos apie skyriaus darbo planų vykdymą pateikiamos įstaigos direktoriaus pavaduotojui.

                 71. Skyriaus veiklos kontrolę vykdo įstaigos direktoriaus pavaduotojas.

 

VI SKYRIUS

SKYRIAUS VALDYMO SCHEMA

                                                      

 

 

 

 

 
Informacija atnaujinta 2020 m. vasario 18 d. 14:56