Sveikatos priežiūros tarnyba

 

PATVIRTINTA

                                                                                          Alytaus pataisos namų direktoriaus

                                                                                          2019 m. sausio       d. įsakymu Nr. 1-

 

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS

NUOSTATAI

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

                 1. Sveikatos priežiūros skyrius (toliau – skyrius) yra įstaigos administracinis padalinys, organizuojantis įstaigoje laikomų asmenų sveikatos priežiūrą.

                 2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi sveikatos sistemos įstatymais, kitais sveikatos sistemos teisės aktais, standartais, technologijomis, sveikatos priežiūros valdymo ir kontrolės institucijų tvarkomais dokumentais, taip pat Alytaus pataisos namų (toliau – įstaiga) veiklą reglamentuojančiais įstatymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

                 3. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus įstaigos direktoriui, o sveikatos priežiūros organizavimo klausimais – įgaliotoms valstybinėms sveikatos priežiūros valdymo ir kontrolės institucijoms.

 

II SKYRIUS

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS UŽDAVINIAI

 

                 4. Įstaigoje esantiems asmenims yra privaloma medicininė kontrolė ir įstatymais bei teisiniais aktais nustatytos apimties sveikatos priežiūra.

                 5. Higieninių, sanitarinių ir priešepideminių reikalavimų įgyvendinimo kontrolė ir medicininių priešepideminių priemonių vykdymas įstaigoje.

                 6. Racionalus medicinos personalo panaudojimas, jų profesinės kvalifikacijos kėlimas, specialybės žinių gilinimas ir tobulinimas.

                 7. Įstaigoje laikomų asmenų sveikatos mokymo ir ugdymo organizavimas.

                 8. Materialinės-techninės tarnybos bazės stiprinimas ir vystymas, efektyvus medicininio stebėjimo izoliatoriaus lovų panaudojimas, racionalus medicininės technikos panaudojimas

 

III SKYRIUS

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS FUNKCIJOS

 

                 9. Išaiškina asmenis, sergančius lėtiniais susirgimais, vykdo jų dispanserinę priežiūrą, organizuoja jiems nustatytos apimties profilaktines priemones.

                 10. Organizuoja ir vykdo nustatytos apimties užkrečiamųjų ligų privalomąją medicininę kontrolę.

                 11. Organizuoja 2-o lygio sveikatos priežiūros specialistų konsultacijas tiems ligoniams, kuriems reikalinga jų pagalba.

                 12. Užtikrina įstaigoje ne mažesnės kaip bendrosios praktikos gydytojo apimties medicinos pagalbą darbo dienos metu ir ne mažesnės kaip bendrosios praktikos slaugytojo kompetencijos būtinąją pagalbą visą parą.

                 13. Diagnozuoja ir gydo tuos sveikatos sutrikimus, kurių sveikatos priežiūros standartai ir technologijos atitinka įstaigos medicininei veiklai nustatytą apimtį.

                 14. Kartu su įstaigos vadovybe organizuoja ligonių pasiuntimą į kitas medicinos įstaigas, sprendžia saugų transportavimo būdą ir užtikrina jų palydėjimą, jei transportavimo metu dėl jų sveikatos būklės atsirastų neatidėliotinos pagalbos poreikis.

                 15. Izoliuoja asmenis, įtariamus sergant užkrečiama liga, iki jų perkėlimo į Laisvės atėmimo vietų ligoninę arba iki jų keliamo pavojaus kitų asmenų sveikatai pabaigos, priklausomai nuo ligos pobūdžio ir tarnybos veiklai nustatytos apimties.

                 16. Neatlygintinai aprūpina įstaigoje gydomus pacientus reikiamais vaistais ir medicininėmis priemonėmis ligų gydymui.

                 17. Organizuoja pacientų dokumentų siuntimą į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo komisiją.

                 18. Nustatyta tvarka konstatuoja įstaigoje mirusio asmens biologinę mirtį.

                 19. Tvarko ir saugo įstaigoje laikomų asmenų sveikatos dokumentus.

                 20. Teisės aktų nustatyta tvarka ir laiku informuoja asmens sveikatos priežiūros valdymo institucijas apie išaiškintus užkrečiamų ligų atvejus, vidaus infekcijas.

                 21. Kaupia ir analizuoja įstaigoje laikomų asmenų sveikatos informaciją, apsirūpina medicininės dokumentacijos formomis, vykdo nustatytos apimties medicininę apskaitą ir atsiskaitomybę.

                 22. Skyrius vykdo ir kitas įstatymais bei kitais teisės aktais jai pavestas funkcijas.

 

IV SKYRIUS

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS TEISĖS

 

                 23. Gauti informaciją apie asmens sveikatą iš teisėsaugos institucijų surinktų dokumentų, asmens sveikatos priežiūros įstaigų, nepriklausomai nuo jų nuosavybės formos iš kitų juridinių ir fizinių asmenų.

                 24. Nekliudomai teikti informaciją apie asmenų sveikatos būklę valdymo subjektams.

                 25. Atsisakyti vertinti asmens sveikatos potencialą, diagnozuoti ligas, atlikti medicinines manipuliacijas sąlygomis, kurios neatitinka teisės aktais nustatytų sveikatinimo veiklos būtinųjų sąlygų, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos suteikimą.

                 26. Reikalauti, kad būtų sudarytos sveikos ir saugios medicinos personalo darbo sąlygos.

                 27. Neteikti konfidencialios informacijos apie paciento sveikatą be jo sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymais numatytus atvejus.

                 28. Skyrius turi ir kitų įstatymais bei kitais teisės aktais jai nustatytų teisių.

 

V SKYRIUS

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

                 29. Skyriaus darbo organizavimo pagrindas yra įstaigos veiklos planas bei šie nuostatai.

                 30. Skyrių sudaro ambulatorija su medicininio stebėjimo izoliatoriumi ir vaistine.

                 31. Skyriui vadovauja vedėjas, kuris yra įgaliotas spręsti įstaigoje laikomų asmenų sveikatos priežiūros klausimus.

                 32. Skyriaus vedėjas organizuoja tarnybos darbą ir atsako už skyriui priskirtų uždavinių įgyvendinimą.

                 33. Už vaistinės veiklą atsako vaistininkas.

                 34. Nesant skyriaus vedėjo jo funkcijas laikinai vykdo įstaigos direktoriaus įsakymu paskirtas medicinos darbuotojas.

                 35. Naujai priimtus į skyriaus darbuotojus su jų pareigybių aprašymais pasirašytinai supažindina skyriaus vedėjas arba jį pavaduojantis asmuo.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. rugsėjo 2 d. 07:52