Aivaras Čerkauskas

 

PATVIRTINTA

                                                                                          Alytaus pataisos namų direktoriaus

                                                                                          2019 m. sausio          d. įsakymu Nr. 1-

 

ALYTAUS PATAISOS NAMŲ

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

                 1. Alytaus pataisos namų direktoriaus pavaduotojas yra statutinis valstybės tarnautojas.

                 2. Pareigybės grupė – 4 vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pareigybių grupė.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

                 3.Alytaus pataisos namų (toliau – įstaigos) direktoriaus pavaduotojo pareigybė reikalinga užtikrinti įstaigos apsaugą ir joje laikomų asmenų priežiūrą, organizuoti įstaigoje laikomų asmenų resocializaciją, psichologinę terapiją.

 

III SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

                 4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

                 4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

                 4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamojo darbo patirtį, kuriai prilyginami darbo laikotarpiai faktiškai vadovaujant institucijai, įstaigai ar įmonei arba institucijos, įstaigos ar įmonės administracijos bet kokios formos padaliniui;

                 4.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį bausmių vykdymo sistemoje ir (ar) vidaus tarnybos sistemoje;

                 4.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo teisinius santykius, valstybės tarnautojų veiklos etiką, išmanyti Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksą, Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksą,  Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis bausmių vykdymo bei asmenų, laikomų laisvės atėmimo vietose priežiūros srityje ir kitus su bausmių vykdymo sistemos veikla susijusius teisės aktus bei valdymo etikos pagrindus;

                 4.5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo tarnybos veiklą;

                 4.6. gebėti koordinuoti administracijos padalinių darbą, operatyviai priimti racionalius sprendimus, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas;

                 4.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

                 4.8. atitikti pareigūnams Vidaus tarnybos statute nustatytus reikalavimus;

                 4.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

                 4.10. atitikti III lygio fizinio pasirengimo reikalavimus;

                 4.11. atitikti sveikatos būklės reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams, kursantams, sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, pagal šio sąvado III skiltį.

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

                 5. Šias pareigas einantis pareigūnas, siekdamas įgyvendinti įstaigos strateginius tikslus, vykdo šias funkcijas:

                 5.1. organizuoja įstaigos apsaugą ir kontroliuoja apsaugos vykdymą, užtikrinant teisės aktuose numatytą įstaigos veiklą;

                 5.2. organizuoja ir kontroliuoja įstaigoje laikomų asmenų priežiūrą, siekiant efektyviai palaikyti tvarką įstaigos viduje;

                 5.3. koordinuoja ir kontroliuoja pavaldžių administracinių padalinių darbą, užtikrinant efektyvų darbą;

                 5.4. derina ir vizuoja pavaldžių padalinių pusmečių darbo planus, užtikrinant pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

                 5.5. organizuoja visų įstaigos pareigūnų specialiosios taktikos treniruotes ir pratybas siekiant apmokyti įstaigos darbuotojus užkardyti arba likviduoti įstaigoje tvarkos pažeidimus;

                 5.6. sudaro, prireikus koreguoja, įstaigos darbuotojų veiksmų, susidarius ypatingai situacijai pataisos namuose, planą, užtikrinant vidaus tvarką įstaigoje;

                 5.7. teisės aktų nustatyta tvarka instruktuoja budinčiąsias pamainas, kontroliuoja jų tarnybą, analizuoja darbo rezultatus bei teikia įstaigos direktoriui pasiūlymus dėl šios tarnybos darbo tobulinimo, užtikrinant vidaus tvarką įstaigoje;

                 5.8. nagrinėja tarnybinius pranešimus apie nuteistųjų padarytus jiems nustatyto režimo pažeidimus, pagal savo kompetenciją taiko poveikio priemones pažeidėjams;

                 5.9. vykdo nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją bei išaiškinimą įstaigoje, užtikrinant teisės aktuose numatytų priemonių vykdymą;

                 5.10. kontroliuoja signalizacijos ir ryšio, inžinerinių technikos priemonių naudojimą bei techninę būklę, organizuoja naujų šio tipo inžinerinių ir techninių priemonių diegimą įstaigoje, užtikrinant efektyvų darbo organizavimą;

                 5.11. analizuoja, nuteistiesiems draudžiamų turėti daiktų patekimo į įstaigą statistiką, sąlygas ir priežastis, siekiant užkardyti nuteistiesiems draudžiamų turėti daiktų patekimą į įstaigą.;

                 5.12. tikrina nuteistųjų uždarymo ir perkėlimo į kamerų tipo patalpas tvarką bei laikymo sąlygas;

                 5.13. budint pagal patvirtintą mėnesio darbo grafiką turi ryšį bet kuriuo paros metu su įstaigos direktoriaus budinčiuoju padėjėju, siekiant operatyviai priimti sprendimus dėl ypatingų įvykių įstaigoje užkardymo ir likvidavimo;                                                                 

                 5.14.organizuoja ir dalyvauja nuteistųjų susirinkimuose, siekiant užtikrinti savalaikį problemų sprendimą ir teisės aktų išaiškinimą;

                 5.15. priima piliečius ir nuteistuosius asmeniniais klausimais, pagal savo kompetenciją nagrinėja gaunamus piliečių ir nuteistųjų pasiūlymus, pareiškimus (prašymus) ir skundus, siekiant užtikrinti savalaikį problemų išaiškinimą ir sprendimą;

                 5.16. palaiko tarnybinius ryšius su kitomis įstaigomis ir visuomene bei organizuoja pavaldžių padalinių bendradarbiavimą su kitomis teisėsaugos institucijomis;

                 5.17. dalyvauja įstaigos direktoriaus įsakymais patvirtintų komisijų ir darbo grupių darbe;

                 5.18. dalyvauja rengiant pavaldžių padalinių nuostatus ir darbuotojų pareigybių aprašymus;

                 5.19. teikia pasiūlymus įstaigos direktoriui dėl pavaldžių padalinių darbuotojų skyrimo į pareigas, perkėlimo bei atleidimo iš pareigų, taip pat pareigybių lygių ir kategorijų nustatymo, siekiant užtikrinti efektyvų darbo organizavimą;

                 5.20. teikia pasiūlymus įstaigos direktoriui dėl skatinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo pavaldžių padalinių darbuotojams;

                 5. 21. organizuoja įstaigoje auklėjamąjį darbą su nuteistaisiais, jų socialinę reabilitaciją ir psichologinę terapiją, užtikrinant teisės aktuose numatytą įstaigos veiklą;

                 5.22. koordinuoja socialinio darbo su nuteistaisiais ir jų socialinės reabilitacijos programų sudarymą, siekiant užtikrinti jų  kontrolę ir savalaikį vykdymą;

                 5.23. organizuoja nuteistųjų meninių-kūrybinių studijų veiklą, kultūrinius-sportinius renginius, siekiant optimalaus ir tikslingo nuteistųjų užimtumo laisvalaikio metu;

                 5.24. organizuoja nuteistųjų profesinį ir bendrąjį mokymą, sudarant galimybę nuteistiesiems mokytis bei įgyti specialybę;

                 5.25. teikia metodinę ir praktinę pagalbą socialinės reabilitacijos bei psichologinės tarnybos skyriams, organizuojant auklėjamąjį darbą su nuteistaisiais, jų socialinę reabilitaciją, psichologinę terapiją bei laisvalaikį, užtikrinti padaliniams iškeltų uždavinių įgyvendinimą;

                 5.26. kontroliuoja nuteistųjų parengimą išėjimui į laisvę, siekiant užtikrinti nuteistųjų integravimą į darbo  rinką bei visuomenę;

                 5.27. bendradarbiauja su savivaldybėmis, darbo biržomis, nakvynės namais, teisėsaugos institucijomis ir visuomeninėmis organizacijomis, užtikrinant nuteistųjų teisinių - socialinių problemų sprendimą;

                 5.28. dalyvauja projektuose, skatinančiuose nuteistųjų integraciją į visuomenę bei recidyvinio nusikalstamumo prevenciją, užtikrinant nuteistųjų integracijos į darbo rinką didinimą bei recidyvinio nusikalstamumo mažinimą;

                 5.29. apibendrina socialinio reabilitacinio darbo su nuteistaisiais rezultatus ir numato priemones šio darbo tobulinimu;

                 5.30. nagrinėja užsienio valstybių įkalinimo įstaigų socialinio bei psichologų darbo su nuteistaisiais teigiamą patirtį, siekiant ją perimti ir įgyvendinti įstaigos veikloje;

                 5.31. pagal savo kompetenciją pasirašo organizacinius ir informacinius dokumentus, priima sprendimus ir atstovauja Alytaus pataisos namus valstybės institucijose bei visuomeninėse organizacijose, siekiant įgyvendinti strateginius įstaigos tikslus;

                 5.32. pasirašo mokėjimų paraiškas (Valstybės biudžeto apskaitos, mokėjimų sistemos), visus bankinius bei kasos dokumentus, sąskaitas faktūras, PVM sąskaitas faktūras, įgaliojimus materialinių vertybių įsigijimui, prekių gabenimo ir išdavimo važtaraščius bei kitus finansinius dokumentus;

                 5.33. nesant Alytaus pataisos namų direktoriaus (atostogos, komandiruotė ir kiti atvejai) atlieka jo funkcijas;

                 5.34. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir įstaigos direktoriaus pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

                 6. Šias pareigas einantis pareigūnas yra tiesiogiai pavaldus Alytaus pataisos namų direktoriui.

_________________________

 

Susipažinau

________________________

(parašas)

________________________

(vardas ir pavardė)

________________________

(data)

 

 

SUDERINTA

Kalėjimų departamento prie

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

DVS sistemoje 2019-01-30 rezoliucija

 
Informacija atnaujinta 2022 m. liepos 4 d. 15:23