Remigijus Aniulis

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2018 m. spalio     d. įsakymu Nr. 1R-

 

 

ALYTAUS PATAISOS NAMŲ DIREKTORIAUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Alytaus pataisos namų (toliau – įstaiga) direktorius yra įstaigos vadovas (statutinis valstybės tarnautojas) (toliau – valstybės tarnautojas).
2. Pareiginės algos koeficientas (baziniais dydžiais) – 13–17.

 

II. PASKIRTIS

 

3. Ši pareigybė reikalinga vadovauti įstaigai, organizuoti jos darbą, įgyvendinant įstaigai pavestas funkcijas, taip pat koordinuoti ir kontroliuoti įstaigos struktūrinių padalinių veiklą.

               

III. VEIKLOS SRITIS

               

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrosios veiklos srityje – įstaigos vidaus administravimo ir specialiosios veiklos srityje – suėmimo, arešto ir laisvės atėmimo bausmių nuteistiesiems vykdymo organizavimo.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

5.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį, kuriai prilyginami darbo laikotarpiai faktiškai vadovaujant institucijai, įstaigai ar įmonei arba institucijos, įstaigos ar įmonės administracijos padaliniui;

5.3. turėti darbo patirties teisinio, viešojo administravimo, vadybos ar socialinio darbo srityse arba profesinės karo ar statutinio valstybės tarnautojo darbo patirties;

5.4. atitikti tarnybą Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) reglamentuojančių teisės aktų pareigūnams keliamus reikalavimus;

5.5. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo teisinius santykius, statutinių valstybės tarnautojų veiklos etiką, sveikatos priežiūros paslaugų teikimo asmenims organizavimą ir vykdymą, išmanyti Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksą, Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksą, Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymą, Lietuvos Respublikos probacijos įstatymą, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymą, Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymą, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso bei operatyvinės veiklos dalyvių, teisingumo ir teisėsaugos institucijų pareigūnų apsaugos nuo nusikalstamo poveikio įstatymą, Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statutą, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą, viešuosius pirkimus, priešgaisrinę ir darbuotojų saugą ir sveikatą darbe reglamentuojančius teisės aktus, kitus Lietuvos Respublikos ir tarptautinius teisės aktus bei tarptautines sutartis suėmimo, bausmių vykdymo, kriminalinės žvalgybos ir probacijos srityse;

5.6. gerai išmanyti vadovavimo įstaigai sistemą teoriniu ir praktiniu aspektais, vadovavimo įstaigai metodus;

5.7. gebėti koordinuoti administracijos padalinių darbą, operatyviai priimti racionalius sprendimus;

5.8. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas;

5.9. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;

5.10. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija irasmens patikimumo pažymėjimą;

5.11. atitikti sveikatos būklės reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams ir pareigūnams, įtrauktiems į Vidaus reikalų ministerijos kadrų rezervą, buvusiems pareigūnams, grąžinamiems į tarnybą ar siekiantiems atkurti statutinio valstybės tarnautojo statusą, kursantams, sąvado, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 „Dėl Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams ir pareigūnams, įtrauktiems į Vidaus reikalų ministerijos kadrų rezervą, buvusiems pareigūnams, grąžinamiems į tarnybą ar siekiantiems atkurti statutinio valstybės tarnautojo statusą, kursantams, sąvado patvirtinimo“, III skiltyje;

5.12. mokėti bent vieną Europos Sąjungos oficialią kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu (pagal „Europass“).

 

                V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

6.1. vadovauja įstaigai, užtikrindamas jai pavestų funkcijų ir uždavinių įgyvendinimą, įstaigos administracijos padalinių veiklos kontrolę;

6.2. užtikrina, kad įstaigos veikla būtų pagrįsta teisėtumo, įstatymų viršenybės, žmogaus teisių ir laisvių gerbimo, asmenų lygybės prieš įstatymus, humanizmo, bausmių vykdymo individualizavimo, teisingo ir progresyvaus bausmių atlikimo, visuomenės dalyvavimo nuteistųjų pataisos procese ir viešumo principais;

6.3. veikia įstaigos vardu ir atstovauja jai visose institucijose, prireikus dalį savo teisių perduodamas jam pavaldiems įstaigos pareigūnams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;               

6.4. organizuoja įstaigos veiklos planavimą ir analizę, teikia Kalėjimų departamento direktoriui tvirtinti įstaigos metinį veiklos planą, užtikrina plane numatytų priemonių vykdymą;

6.5. užtikrina suimtųjų ir nuteistųjų priėmimo į įstaigą, laikymo joje, siuntimo į kitas įstaigas ir jų paleidimo iš įstaigos teisėtumą;

6.6. užtikrina įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą socialinį darbą su suimtaisiais, nuteistųjų socialinę reabilitaciją, suimtųjų ir nuteistųjų užimtumą, dinaminę priežiūrą, maitinimą ir materialinį aprūpinimą, buities sąlygas bei tinkamą sveikatos priežiūrą ir įstaigos apsaugą;

6.7. organizuoja ir kontroliuoja kriminalinę žvalgybą ir ikiteisminius tyrimus įstaigoje, taip pat kitais būdais ir priemonėmis vykdo nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją;

6.8. pagal savo kompetenciją leidžia įsakymus, duoda nurodymus ir įpareigojimus administracijos padaliniams ar atskiriems jų darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, užtikrindamas tinkamą įstaigai pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;

6.9. pagal savo kompetenciją skatina ir skiria drausmines nuobaudas įstaigos pareigūnams, valstybės tarnautojams ir kitiems darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, taip pat įstaigoje laikomiems suimtiesiems ir nuteistiesiems;

6.10. nustato savo pavaduotojams veiklos sritis ir priskiria įstaigos administracijos padalinius, už kurių veiklą jie atsakingi;

6.11. tvirtina įstaigos struktūrinių padalinių nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašus ir aprašymus, supažindina ar įgalioja atsakingą asmenį pasirašytinai supažindinti pavaduotojus ir administracijos padalinių, už kurių veiklą atsakingas jis pats, vadovus su jų pareigybių aprašymais;               

6.12. organizuoja ir (ar) savarankiškai atlieka įstaigos veiklos efektyvumo vertinimą (atsižvelgdamas ir į užsienio valstybių praktiką) ir įgyvendina arba siūlo pagal kompetenciją įgyvendinti Kalėjimų departamento direktoriui priemones dėl veiklos optimizavimo ir modernizavimo;

6.13. organizuoja personalo parinkimą ir racionalų paskirstymą, užtikrindamas personalui įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas darbo ir poilsio sąlygas;

6.14. organizuoja ir koordinuoja bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, valstybinėmis Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių organizacijomis, siekdamas įtraukti visuomenę į nuteistųjų resocializacijos procesą, užtikrinti veiksmingą šių asmenų integraciją į visuomenę;

6.15. Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais atvejais atlieka notarinius veiksmus;

6.16. organizuoja asmenų prašymų, skundų ir pareiškimų pagal jam nustatytas veiklos sritis nagrinėjimą ir savarankiškai juos nagrinėja, taip pat užtikrina sprendimų dėl šių pareiškimų objektyvumą, skaidrumą ir atitiktį teisės aktų reikalavimams;

6.17. užtikrina įstaigos pastatų, statinių, inžinerinės ir kitos technikos tinkamą priežiūrą ir eksploatavimą;

6.18. užtikrina, kad įgyvendinant įstaigos uždavinius racionaliai ir optimaliai būtų valdomi ir panaudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informacijos ištekliai;

6.19. kontroliuoja įstaigos administracinę ūkinę veiklą;

6.20. užtikrina teisės aktų reikalavimų vykdymą įstaigoje civilinės, priešgaisrinės, darbuotojų saugos ir sveikatos srityse;

6.21. teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją visuomenės informavimo priemonėms, priima Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo, tarptautinių organizacijų ir užsienio valstybių atstovus;              

6.22. pasirašo visus su įstaigos veikla susijusius finansinius dokumentus, sudaro sutartis, suderinęs su Kalėjimų departamento direktoriumi, atidaro bankuose įstaigos atsiskaitomąsias ir kitas sąskaitas ar įgalioja dalį šių funkcijų vykdyti savo pavaduotojus;

6.23. teisės aktų nustatyta tvarka valdo ir racionaliai naudoja įstaigos lėšas ir kitą turtą;

6.24. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas;

6.25. vykdo kitus Lietuvos Respublikos teisingumo ministro, Kalėjimų departamento direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

               

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Kalėjimų departamento direktoriui ir atskaitingas Lietuvos Respublikos teisingumo ministrui.

____________________

 

 

 

Susipažinau

–––––––––––––––––––––––––––

(parašas)

–––––––––––––––––––––––

(vardas ir pavardė)

–––––––––––––––––––––––––––

(data)

 
Informacija atnaujinta 2022 m. gegužės 18 d. 15:19