Onutė Baziliukienė

 

                                                                                           PATVIRTINTA

                                                                                           Alytaus pataisos namų direktoriaus

                                                                                           2019 m. sausis         d. įsakymu Nr. 1-

 

 

TURTO VALDYMO SKYRIAUS

BUHALTERIO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

                 1. Turto valdymo skyriaus (toliau – skyrius) buhalteris yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį.

                 2. Pareigybės lygis – B.

                 3. Pareigybės paskirtis – vykdyti ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo bei biologinio turto ir atsargų apskaitą.

                 4. Pareigybės pavaldumas – skyriaus patarėjui (buhalteriniam darbui).

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

                      5. Darbuotojas, einantis buhalterio pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

                 5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinįjį išsilavinimą;

                 5.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šią veiklą;

                 5.3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, buhalterinės apskaitos programa „Labbis“ bei kitomis buhalterinės apskaitos programomis, naudojamomis Alytaus pataisos namuose (toliau – įstaiga);

                 5.4. mokėti tvarkyti apskaitą pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS).

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

                 6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

                 6.8. rengia metinės inventorizacijos įsakymą, sutikrina atliktos inventorizacijos aprašus. Sudaro metinės inventorizacijos suvestinį žiniaraštį;

                 6.9. išrašo parduodamų atsargų ir kito turto, atliktų paslaugų PVM sąskaitas faktūras, važtaraščius;

                

             6.10. įtraukia apskaitos dokumentus į apskaitos registrus, užtikrina jų sudarymą, tikslumą bei patikimumą;

                 6.11. užtikrina, kad atsargų, ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo bei biologinio turto įsigijimo dokumentų įforminimas atitiktų Buhalterinės apskaitos taisykles;

                 6.12. tinkamai saugo jo žinioje esančius buhalterinius dokumentus, nustatyta tvarka juos perduoda į įstaigos archyvą;

                 6.13. pateikia Valstybės turto informacinei paieškos sistemai (VTIPS) kito turto patirtas sąnaudų duomenis;

                 6.14. vykdo išankstinę ir einamąją finansinę kontrolę;

                      6.15. vykdo buhalterio funkcijas (buhalterio, atsakingo už kasos apskaitą ir kitų pavestų darbų atlikimą) jo ligos, atostogų, vienkartinio pobūdžio skyriaus patarėjo buhalteriniam darbui pavedimus;

             6.17. tvarko buhalterinę apskaitą pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS).

 

______________

 

 

Susipažinau

 
Informacija atnaujinta 2019 m. kovo 21 d. 09:59