Laimutė Nešakotienė

 

                                                                                            PATVIRTINTA

                                                                                            Alytaus pataisos namų direktoriaus  

                                                                                            2019 m. sausio           d. įsakymu Nr. 1-

 

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS

VAISTININKO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

                 1. Sveikatos priežiūros skyriaus (toliau – skyrius) vaistininkas yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį.

                 2. Pareigybės lygis – A1.

                 3.  Pareigybės paskirtis – vaistininko pareigybė reikalinga užtikrinti Alytaus pataisos namų (toliau – įstaiga) vidaus vaistinės veiklą, aprūpinti skyrių reikalingais medikamentais, būtinomis medicinos priemonėmis bei įranga.

                 4. Pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

                 5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

                 5.1. turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų srities, farmacijos krypties išsilavinimą ir suteiktą farmacijos magistro kvalifikacinį laipsnį, vaistininko kvalifikaciją;

                 5.2. turėti galiojančią vaistininko praktikos licenciją;

                 5.3. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus su darbine veikla susijusius teisės aktus.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

                 6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

                 6.1. aprūpina skyrių visais reikalingais medikamentais, medicinine aparatūra, instrumentais;

                 6.2. organizuoja medicininių instrumentų ir aparatūros eksploataciją ir remontą, kontroliuoja jų racionalų naudojimą;

                 6.3. kontroliuoja taisyklingą medikamentų, stipriai veikiančių vaistų, nuodų laikymą;

                 6.4. periodiškai supažindina skyriaus personalą su naujais medikamentais, ne rečiau kaip kas 3 mėnesius;

                 6.5. nuolat informuoja gydytojus apie turimas medikamentų atsargas ir jų panaudojimo terminus, kartu su skyriaus vedėju ir vyriausiuoju slaugos administratoriumi planuoja medikamentų ir medicinos priemonių įsigijimą kiekvienam metų ketvirčiui;

                 6.6. laiku paruošia Turto valdymo skyriui mėnesines ataskaitas;

                 6.7. kasdien žymi žurnale materialinių vertybių realizaciją;

                 6.8. kontroliuoja stipriai veikiančių medikamentų, spirito, nuodų panaudojimo žurnalo pildymą;

                 6.9. palaiko švarą ir tvarką vaistinės patalpose;

                 6.10. tikrina nuteistiesiems perduodamų medikamentų autentiškumą ir kokybę;

                 6.11. pagal gydytojo vizuotus nuteistųjų prašymus aprūpina nuteistuosius medikamentais ir medicinos priemonėmis iš jų asmeninės sąskaitos, organizuoja šių prekių įsigijimą konkurso būdu;

                 6.12. periodiškai, nustatyta tvarka pasitikrina savo sveikatą.

 

_______________________

 

 

Susipažinau

 
Informacija atnaujinta 2019 m. kovo 26 d. 09:30