Danguolė Jančiukienė

 

                                                                                        PATVIRTINTA

                                                                                        Alytaus pataisos namų direktoriaus

                                                                                        2019 m. sausio     d. įsakymu Nr. 1-

 

 

KRIMINALINĖS ŽVALGYBOS SKYRIAUS

VIRŠININKO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

                 1. Kriminalinės žvalgybos skyriaus (toliau __ KŽS) viršininkas yra statutinis valstybės tarnautojas.

                 2. Pareigybės grupė – 6 vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pareigybių grupė.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

                 3. KŽS viršininko pareigybė reikalinga organizuoti ir kontroliuoti skyriaus veiklą, užkardant, atskleidžiant ir tiriant rengiamas, daromas ar padarytas nusikalstamas veikas, vykdant prevenciją ir kriminalinę žvalgybą, tiriant kitus šios įstaigos vidaus tvarkos pažeidimus.

 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

                 4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

                 4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

                 4.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį atliekant ikiteisminio tyrimo procesinius veiksmus bausmių vykdymo sistemos vidaus tyrimų padaliniuose ar kitų teisėsaugos institucijų kriminalinę žvalgybą vykdančiuose padaliniuose;

                 4.3. išmanyti Vidaus tarnybos statutą, Kriminalinės žvalgybos įstatymą, Bausmių vykdymo kodeksą, Suėmimo vykdymo įstatymą, Baudžiamojo proceso kodeksą, Baudžiamąjį kodeksą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, valstybės tarnautojų veiklos etiką, viešųjų ir privačiųjų interesų derinimą valstybės tarnyboje, apsaugą nuo nusikalstamo poveikio, įslaptintos informacijos administravimą, suėmimą, bausmių vykdymą ir probaciją;

                 4.4. mokėti dirbti kompiuteriu su „Microsoft Office“ programų paketu;

                 4.5. mokėti analitiškai įvertinti, apibendrinti ir spręsti problemas, gebėti organizuoti ir koordinuoti padalinių veiklą siekiant nustatytų tikslų įgyvendinimo;

                 4.6. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Vidaus tarnybos statute;

                 4.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus leidimui dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,Slaptai“, gauti;

                 4.8. atitikti III lygio fizinio pasirengimo reikalavimus;

                 4.9. atitikti Sveikatos būklės reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams, kursantams, sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, pagal šio sąvado III skiltį.

 

  

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

                 5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

                 5.1. vadovauja skyriaus darbuotojams, organizuoja efektyvią skyriaus veiklą;

                 5.2. užtikrina Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, Europos konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ir žeminantį elgesį ar baudimą, Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacijų bei Europos kalinimo įstaigų taisyklių įgyvendinimą;

                 5.3. laikosi visuotinai pripažintų moralės normų, etiketo reikalavimų ir vengia elgesio, kuris gali būti suprantamas kaip kenkiantis valstybės ar bausmių vykdymo sistemos reputacijai ir mažinantis visuomenės pagarbą bei pasitikėjimą tiek valstybės institucijomis, tiek pačiu pareigūnu;

                 5.4. žino pataisos namų kriminogeninę būklę, apie jos pokyčius laiku praneša pataisos namų direktoriui arba jį pavaduojančiam pareigūnui;

                 5.5. ypatingų įvykių metu, kaip galima per trumpesnį laiką, atvyksta į pataisos namus ir iki specialiųjų grupių atvykimo sustiprina Saugumo valdymo skyriaus budinčios pamainos pareigūnų pajėgas bei padeda lokalizuoti ypatingo įvykio vietą;

                 5.6. turi ir saugo tarnybai naudojamus ginklus bei šaudmenis ir specialiąsias priemones Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo bei Kalėjimo departamento direktoriaus nustatyta tvarka;

                 5.7. organizuoja ikiteisminio tyrimo atlikimą dėl pataisos namuose įvykdytų nusikalstamų veikų;

                 5.8. organizuoja priemones, skirtas užkardyti, nutraukti ir tirti Alytaus pataisos namų bei Valstybės įmonės prie Alytaus pataisos namų personalo bei kitų asmenų pataisos įstaigoje įvykdytas nusikalstamas veikas, kitus teisės pažeidimus, bei kitus įstaigos vidaus tvarkos pažeidimus;

                 5.9. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamento) direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ar Alytaus pataisos namų (toliau – įstaigos) direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, taip pat Kalėjimų departamento KŽS pareigūnų pavedimu atlieka tarnybinius tyrimus ir atsižvelgdamas į tyrimų rezultatus, teikia išvadas ir siūlymus;

                 5.10. renka ir susipažįsta su kriminalinės žvalgybos informacija apie asmenų rengiamas, daromas ar padarytas nusikalstamas veikas prieš įstaigos bei Valstybės įmonėje prie Alytaus pataisos namų personalą;

                 5.11. rinka ir susipažįsta su kriminalinės žvalgybos informacija apie nuteistųjų rengiamas, daromas ar padarytas nusikalstamas veikas, taip pat apie kitus asmenis susijusius su nusikalstamomis veikomis;

                 5.12. Korupcijos prevencijos įstatymo pagrindais atlieka asmenų, siekiančių eiti arba einančių pareigas Alytaus pataisos namuose, tikrinimą;

                 5.13. vykdo tarnybinių nusižengimų bei darbo drausmės pažeidimų prevenciją, teikia siūlymus dėl tarnybinės (darbo) drausmės stiprinimo, tarnybinių nusižengimų tyrimų tobulinimo, užkardymo bei prevencijos;

                 5.14. naudoja ir apskaito kriminalinės žvalgybos veiklai vykdyti skirtas lėšas;

                 5.15. naudoja kriminalinės žvalgybos informacinės sistemos duomenimis pagal nustatytas teises;

                 5.16. administruoja skyriui skirtus įslaptintus dokumentus;

                 5.17. priima sprendimus dėl nutrauktų ikiteisminio tyrimo baudžiamųjų bylų saugojimo terminų nustatymo, užtikrinant apskaitą ir tvarkymą pagal archyvų taisykles;

                 5.18. siekiant užtikrinti stabilią kriminogeninę padėtį, pataisos namų direktoriui teikia pasiūlymus dėl nuteistųjų perkėlimo į būrius, grupes bei paskyrimo į kameras nuteistųjų, laikomų pataisos namų kamerų tipo patalpose;

                 5.19. dalyvauja komisijų, darbo grupių, į kurių sudėtį įstaigos direktoriaus įsakymais yra įtrauktas, darbe;

                 5.20. siekiant užtikrinti objektyvų tarnybinių bei ikiteisminių tyrimų atlikimą, reikalauja iš nuteistųjų, pareigūnų, kitų valstybės tarnautojų, darbuotojų bei kitų asmenų paaiškinimų ir pasiaiškinimų;

                 5.21. siekiant užtikrinti objektyvų tarnybinių bei ikiteisminių tyrimų atlikimą, pagal konkrečią tarnybinio tyrimo medžiagą kviečia į apklausą nuteistuosius, pareigūnus, kitus valstybės tarnautojus, darbuotojus bei kitus asmenis;

                 5.22. užtikrina skyriaus pareigūnų bei darbuotojų jiems pavestų uždavinių tinkamą atlikimą, organizuoja ir praveda skyriaus pasitarimus;

                 5.23. administruoja skyriaus veiklą (rengia nuostatus, pareigybių aprašymus, charakteristikas, užtikrina darbo drausmę), užtikrina pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;

                 5.24.analizuoja įstaigos skyriaus darbo rezultatus, jų pagrindu rengia informacinius bei analitinius dokumentus, planuoja priemones, būtinas įstaigos kriminogeninei būklei gerinti;

                 5.25. Kalėjimų departamento direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo ir įstaigos direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo, taip pat Kalėjimų departamento KŽS ar Imuniteto skyriaus pareigūnų pavedimu nagrinėja nuteistųjų bei kitų asmenų prašymus ir skundus dėl pataisos namų pareigūnų, kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų neteisėtų veiksmų ir rengia atsakymų projektus;

                 5.26. teisės aktų nustatyta tvarka rengia skyriaus veiklos ataskaitas;

                 5.27. organizuoja kitų ypatingų įvykių tyrimą pataisos namuose, nustato šių įvykių priežastis ir sąlygas, pateikia tarnybinių tyrimų išvadas Kalėjimų departamento KŽS;

                 5.28. bendradarbiauja su kriminalinės policijos, prokuratūros bei kitų teisėsaugos institucijų pareigūnais tarnybinės veikos srityje;

                 5.29. laikosi informacijos, kuri laikoma įslaptinta ir pažymėta atitinkamais žymenimis, slaptumo ir apsaugos reikalavimų pagal galiojančius teisės aktus;

                 5.30. rengia skyriaus nuostatų, pareigybių aprašymų projektus. Pasirašytinai supažindina skyriaus valstybės tarnautojus ir darbuotojus su jų pareigybių aprašymais, skyriaus nuostatais, darbo reglamentu ir kitais jų darbui reikalingais teisės aktais, siekdamas užtikrinti skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

                 5.31. vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir įstaigos direktoriaus pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

                 6. Šias pareigas einantis pareigūnas tiesiogiai pavaldus Alytaus pataisos namų direktoriui.

 

________________________

 

Susipažinau

________________________

(parašas)

________________________

(vardas ir pavardė)

________________________

(data)

 

 

 

SUDERINTA

Kalėjimų departamento prie

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

DVS sistemoje 2019-01-30 rezoliucija

 
Informacija atnaujinta 2019 m. kovo 26 d. 09:51