Dokumentas atspausdintas iš teismų praktikos paieškos sistemos INFOLEX. Praktika (www.teismupraktika.lt)

 

Kortelė:

 

1602936_RegNr_I-2497-428/2018

 

http://www.infolex.lt/tp/1602936

 

 

 

Administracinė byla Nr. I-2497-428/2018

Teisminio proceso Nr. 3-62-3-00282-2018-7

Procesinio sprendimo kategorijos: 6.4.; 37.6.; 55.1.1

(S) 

 

 

 

 

REGIONŲ APYGARDOS ADMINISTRACINIS TEISMAS

 

S P R E N D I M A S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2018 m. balandžio 30 d.

Vilnius

 

Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Grauželio, Jolantos Medvedevienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Astos Urbonienės, sekretoriaujant Gediminui Laukevičiui,

teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo M. M. skundą atsakovui Marijampolės pataisos namams, trečiajam suinteresuotam asmeniui Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos dėl administracinių aktų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

 

Teisėjų kolegija

 

n u s t a t ė :

 

Pareiškėjas skundu (b. l. 2 – 3, 34) kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Marijampolės pataisos namų direktoriaus rezoliuciją, kuria patvirtintas Marijampolės pataisos namų (toliau – Marijampolės PN) drausmės komisijos 2017 m. gruodžio 18 d. posėdžio protokolu Nr. 14/07-5578 priimtas siūlymas, Marijampolės pataisos namų drausmės komisijos 2017 m. gruodžio 28 d. sprendimą Nr. 20/07-1309, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) 2018 m. sausio 26 d. sprendimą Nr. 2S-315 ir įpareigoti Marijampolės pataisos namų direktorių išbraukti pareiškėją iš linkusių užpulti įskaitos.

Skunde nurodė, kad nesutinka su Marijampolės PN ir Kalėjimų departamento sprendimais, kurių pagrindu jis yra paliktas įrašytas į linkusių užpulti įskaitą. Minėti sprendimai yra nepagrįsti, be jokių konkrečių motyvų.  Nurodė, jog 2017 m. gruodžio 11 d. pareiškėjas kreipėsi į Marijampolės PN direktorių su prašymu išbraukti pareiškėją iš linkusių užpulti įskaitos. 2017 m. gruodžio 18 d. įvyko komisijos posėdis, kuriame dalyvavo ir pareiškėjas ir komisija atsisakė pareiškėją išbraukti iš įskaitos, motyvuojant tuo, jog Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. birželio 2 d. sprendimas dėl pareiškėjo išbraukimo iš linkusių užpulti įskaitos yra neišnagrinėtas apeliacine tvarka. Tačiau teismas nagrinės bylą dėl kito įsakymo, kuriuo jis buvo įrašytas į įskaitą, o šiuo atveju pareiškėjas kreipėsi vadovaudamasis teisės aktais po metų išbraukti pareiškėją iš įskaitos.

Atsakovas atsiliepimu į skundą (b. l. 20–21) nesutiko su pareiškėjo skundu ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad 2017 m. gruodžio 11 d. pareiškėjas kreipėsi į Marijampolės PN su prašymu dėl išbraukimo iš linkusių užpulti įskaitos. Marijampolės PN vadovaujasi Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. V-362 „Dėl Laisvės atėmimo vietų apsaugos ir priežiūros instrukcijos patvirtinimo" 140 punktu. Pažymėtina, kad nei Apsaugos ir priežiūros skyrius (toliau –APS) skyriaus pareigūnas, nei Kriminalinės žvalgybos skyriaus (toliau – KŽS) skyriaus pareigūnas ar Psichologinės tarnybos (toliau – PT) specialistas, nėra gavę jokių duomenų, kad pareiškėjas tariamai galėjo atsisakyti minčių dėl kitų asmenų užpuolimo, todėl Drausmės komisijai nebuvo teiktas tarnybinis pranešimas, pažyma ar PT specialisto parašyta charakteristika. Atkreiptinas dėmesys, kad Drausmės komisijos nariai yra Psichologinės tarnybos specialistas, apsaugos ir priežiūros skyriaus specialistai, kriminalinės žvalgybos specialistas, kurie yra kompetentingi pareigūnai. Drausmės komisijos posėdžio metu, į kurį taip pat yra atvesdinamas ir pats svarstomas nuteistasis, gali tinkamai įvertinti pareiškėjo psichologinę būklę, minčių užpulti kitus atsisakymą arba neatsisakymą ir kt. 2017 m. gruodžio 18 d. buvo surengtas drausmės komisijos posėdis, kurio metu buvo svarstoma dėl pareiškėjo išbraukimo iš linkusių užpulti įskaitos. Nesant jokių duomenų, kad pareiškėjas atsisakė minčių užpulti kitus asmenis, bei atkreipiant dėmesį, kad Lietuvos vyriausiame administraciniame teisme yra nagrinėjamas pareiškėjo skundas dėl įrašymo į linkusių užpulti įskaitos. Drausmės komisija posėdžio metu nusprendė Marijampolės PN direktoriui siūlyti palikti pareiškėją linkusių užpulti įskaitoje. Atsakovo įsitikinimu, Marijampolės PN drausmės komisijos sprendimas palikti pareiškėją linkusių užpulti įskaitoje yra pagrįstas, todėl pareiškėjo reikalavimas įpareigoti Marijampolės PN direktorių išbraukti iš linkusių užpulti įskaitos negali būti tenkintinas.

Skundas tenkintinas iš dalies, dalyje byla nutrauktina.

Bylos duomenimis nustatyta, jog pareiškėjas M. M. 2017 m. gruodžio 11 d. prašymu kreipėsi į Marijampolės PN direktorių su prašymu išbraukti jį iš asmenų linkusių užpulti įskaitos, kadangi jau praėjo vieneri metai (b. l. 33).  2017 m. gruodžio 18 d. Marijampolės PN Drausmės komisija posėdžio metu nutarė atsižvelgiant į tai, jog Lietuvos vyriausiajam administraciniame teisme nėra priimtas sprendimas teisminiame ginče, dėl Marijampolės PN direktoriaus sprendimo įrašyti nuteistąjį M. M. į nuteistųjų linkusiųjų užpulti įskaitą bei komisijos nariams balsavus vienbalsiai, Marijampolės PN direktoriui siūlyta palikti 14 būrio nuteistąjį M. M. nuteistųjų linkusių užpulti įskaitoje (b. l. 29). Marijampolės PN direktorius rezoliucija patvirtino Drausmės komisijos siūlymą ir pareiškėją paliko nuteistųjų linkusių užpulti įskaitoje. Marijampolės pataisos namai 2017 m. gruodžio 28 d. raštu Nr. 20/07-1309 pareiškėjui informavo apie priimtą sprendimą neišbraukti jį iš nuteistųjų linkusiųjų užpulti įskaitos. Pareiškėjas kreipėsi į Kalėjimų departamentą, kuris 2018 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. 2S-315 nutarė netenkinti pareiškėjo skundo ir nurodė, jog nėra teisinio pagrindo panaikinti Marijampolės PN direktoriaus sprendimo, kuriuo pareiškėjas paliktas nuteistųjų linkusių užpulti įskaitoje.

Laisvės atėmimo vietų apsaugos ir priežiūros instrukcijos, patvirtintos Kalėjimų departamento prie LR TM direktoriaus 2014 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. V-362 (toliau – Instrukcija), 140 punkte numatyta, jog suimtojo ar nuteistojo buvimo linkusiųjų užpulti įskaitoje tikslingumą Drausmės komisija svarsto suimtojo arba nuteistojo prašymu kas vienerius metus. Turėdamas duomenų, kad įrašytas į įskaitą suimtasis arba nuteistasis atsisakė sumanymo užpulti, Apsaugos ir priežiūros skyriaus pareigūnas pateikia tarnybinį pranešimą, Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnas pateikia pažymą, Psichologinės tarnybos specialistas – charakteristiką, Drausmės komisijai dėl tolesnio asmens palikimo įskaitoje tikslingumo. Nusprendusi, kad yra pagrindas suimtąjį arba nuteistąjį išbraukti iš linkusiųjų užpulti įskaitos, parengusi įsakymo dėl suimtojo arba nuteistojo išbraukimo iš linkusiųjų užpulti įskaitos projektą, Drausmės komisija jį pateikia pasirašyti laisvės atėmimo vietos direktoriui. Tarnybinis pranešimas, išrašas iš posėdžio protokolo ir išrašas iš direktoriaus įsakymo (arba įsakymo ir protokolo kopijos) saugomos suimtojo arba nuteistojo asmens byloje. Su įsakymu dėl suimtojo arba nuteistojo išbraukimo iš linkusiųjų užpulti įskaitos pasirašytinai supažindinami suimtieji ir nuteistieji, išbraukti iš įskaitos

Drausmės komisijai nutarus, kad suimtąjį arba nuteistąjį išbraukti iš linkusiųjų užpulti įskaitos nėra pagrindo, toks sprendimas įforminamas posėdžio protokolu, kuriame laisvės atėmimo vietos direktorius rezoliucijoje pažymi, ar sutinka su Drausmės komisijos sprendimu (Instrukcijos 141 p.).

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas aiškindama minėtą teisės normą pirmiausia pažymėjo, kad joje numatytos informacijos apie nuteistojo polinkį užpulti vertinimas yra retrospektyvus, t. y. visais atvejais yra vertinama bet kokia (tame tarpe ir asmenines savybes charakterizuojanti) informacija apie buvusį suimtojo ar nuteistojo elgesį. Be kita ko, tai reiškia, kad nustatant tokį polinkį nėra būtina remtis konkrečiais užpuolimo faktais. Tam, kad nurodytoje įskaitoje įrašytas asmuo būtų iš jos išbrauktas, pakanka nustatyti, jog šio asmens elgesys pasikeitė taip, kad būtų galima spręsti apie jo atsisakymą sumanymo užpulti. Ir priešingai, kai duomenų apie tokį nuteistojo ar suimtojo asmens elgesio pakeitimą nėra, tai gali būti pakankamu pagrindu šį asmenį palikti nurodytoje įskaitoje. Teismas yra nurodęs, jog aptariamoje teisės normoje nėra nurodyti nuteistojo ar suimtojo asmens elgesio vertinimo kriterijai, todėl visais atvejais, vertinant aptarto pobūdžio informaciją, turi būti laikomasi protingumo bei proporcingumo kriterijų (2011 m. balandžio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-916/2011; dėl įrašymo į linkusių pabėgti asmenų įskaitą žr. 2011 m. sausio 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A143-1611/2010; 2010 m. gruodžio 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A143-1600/2010).

Šiuo atveju Instrukcija nenumato kokie faktiniai duomenys turi būti pateikti Drausmės komisijai bei kokie turi būti nuteistojo ar suimtojo asmens elgesio vertinimo kriterijai, sprendžiant jo įrašymo į linkusių užpulti įskaitą tikslingumo klausimą, tačiau, akivaizdu, jog Drausmės komisija turėjo vertinti duomenis, kad įrašytas į įskaitą suimtasis arba nuteistasis atsisakė sumanymo užpulti ar neatsisakė, turėjo būti pateiktas Apsaugos ir priežiūros skyriaus pareigūno tarnybinis pranešimas, Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūno pažyma, Psichologinės tarnybos specialisto – charakteristika ir jos turėjo būti vertinamos Drausmės komisijos posėdyje dėl tolesnio asmens palikimo įskaitoje tikslingumo.

Siūlymą dėl pareiškėjo palikimo nuteistųjų linkusiųjų užpulti įskaitoje Drausmės komisija grindė tuo, jog Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme nėra priimtas sprendimas teisminiame ginče, dėl Marijampolės PN direktoriaus sprendimo įrašyti nuteistąjį M. M. į nuteistųjų linkusiųjų užpulti įskaitą bei komisijos nariams balsavus vienbalsiai.

Atsakovas atsiliepime nurodė, jog nei Apsaugos ir priežiūros skyrius skyriaus pareigūnas, nei Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnas ar Psichologinės tarnybos specialistas, nėra gavę jokių duomenų, kad pareiškėjas tariamai galėjo atsisakyti minčių dėl kitų asmenų užpuolimo, todėl Drausmės komisijai nebuvo teiktas tarnybinis pranešimas, pažyma ar specialisto parašyta charakteristika. Tačiau iš Drausmės komisijos protokolo matyti, kad tai nebuvo vertinta bei nebuvo pasisakyta posėdžio metu buvo tik remtasi tuo, jog dar iki šiol neišspręsta administracinė byla.

Bylos duomenys patvirtina, jog Drausmės komisija, priimdama 2018 m. gruodžio 18 d. protokolinį nutarimą, apsiribojo tik tuo, jog yra neišnagrinėta administracinė byla dėl sprendimo, kuriuo pareiškėjas buvo įrašytas į nuteistųjų linkusiųjų užpulti įskaitą. Tačiau komisija visiškai nevertino pareiškėjo elgesio per metus nuo jo įrašymo į nuteistųjų linkusių užpulti įskaitą, galimo polinkio į naujų nusikaltimų padarymą bei įvertinus aukščiau nurodytus byloje esamus duomenis, darytina išvada, kad komisija visiškai nevertino pareiškėjo prašymo išbraukti jį iš nuteistųjų linkusių užpulti įskaitą, todėl toks Drausmės komisijos siūlymas negali būti pripažintas objektyviai pagrįstas bei tinkamai motyvuotas. Dėl šios priežasties Marijampolės pataisos namų direktoriaus rezoliucija, kuria patvirtintas Marijampolės pataisos namų drausmės komisijos 2017 m. gruodžio 18 d. posėdžio protokolu Nr. 14/07-5578 priimtas siūlymas, naikintinas (ABTĮ 88 str. 1 d. 2 p.).

Panaikinus Marijampolės pataisos namų direktoriaus rezoliuciją, kuria patvirtintas Marijampolės pataisos namų drausmės komisijos 2017 m. gruodžio 18 d. posėdžio protokolu Nr. 14/07-5578 priimtas siūlymas, naikintinas ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo 2018 m. sausio 26 d. sprendimas Nr. 2S-315.

Pareiškėjas prašo teismo įpareigoti Marijampolės pataisos namų direktorių išbraukti pareiškėją iš linkusių užpulti įskaitos. Šis pareiškėjo reikalavimas tenkintinas iš dalies. Pažymėtina, kad teismas nustatė, jog nagrinėjant pareiškėjo prašymą nebuvo įvertintos visos reikšmingos aplinkybės sprendžiant pareiškėjo prašymą dėl jo išbraukimo iš nuteistųjų linkusių užpulti sąrašo. Panaikinus Marijampolės pataisos namų direktoriaus rezoliuciją, kuria patvirtintas Marijampolės pataisos namų drausmės komisijos 2017 m. gruodžio 18 d. posėdžio protokolu Nr. 14/07-5578 priimtas siūlymas, ji įpareigotina iš naujo išnagrinėti pareiškėjo 2017 m. gruodžio 11 d. prašymą dėl pareiškėjo išbraukimo iš linkusių užpulti įskaitos.

Pareiškėjas prašo teismo panaikinti ir Marijampolės pataisos namų drausmės komisijos 2017 m. gruodžio 28 d. sprendimą Nr. 20/07-1309, tačiau minėtas raštas jokių teisinių pasekmių pareiškėjui nesukelia. Juo tik buvo pareiškėjas informuotas apie priimtą rezoliuciją palikti pareiškėją nuteistųjų linkusiųjų užpulti įskaitoje. Teisinių pasekmių nesukeliantys sprendimai negali būti administracinės bylos nagrinėjimo dalyku, todėl byla dėl šio rašto panaikinimo nutrauktina kaip nepriskirtina administracinių teismų kompetencijai (ABTĮ 103 straipsnio 1 punktas).

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84-87 straipsniais, 88 straipsnio 1 ir 2 punktu,  103 straipsnio 1 punktu teisėjų kolegija

 

n u s p r e n d ž i a: 

 

Pareiškėjo M. M. skundą tenkinti iš dalies.

Panaikinti Marijampolės pataisos namų direktoriaus rezoliuciją, kuria patvirtintas Marijampolės pataisos namų drausmės komisijos 2017 m. gruodžio 18 d. posėdžio protokolu Nr. 14/07-5578 priimtas siūlymas.

Panaikinti Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2018 m. sausio 26 d. sprendimą Nr. 2S-315.

Įpareigoti atsakovą Marijampolės pataisos namus iš naujo išnagrinėti pareiškėjo M. M. 2017 m. gruodžio 11 d. prašymą dėl pareiškėjo išbraukimo iš nuteistųjų linkusių užpulti įskaitos.

Bylą dalyje dėl skundo reikalavimo panaikinti Marijampolės pataisos namų drausmės komisijos 2017 m. gruodžio 28 d. sprendimą Nr. 20/07-1309 nutraukti.

Sprendimas per vieną mėnesį dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui arba per Regionų apygardos  administracinio teismo Kauno rūmus.

 

 

Teisėjai                                                                                                                      Audrius Grauželis

 

 

                Jolanta Medvedevienė

 

 

                Asta Urbonienė