Dokumentas atspausdintas iš teismų praktikos paieškos sistemos INFOLEX. Praktika (www.teismupraktika.lt)

 

Kortelė:

 

1598775_RegNr_I-701-414/2018

 

http://www.infolex.lt/tp/1598775

 

 

 

Administracinė byla Nr. I-701-414/2018

Teisminio proceso Nr. 3-62-3-01588-2017-6

Procesinio sprendimo kategorijos: 37.3; 55.1.1; 55.1.3

(S) 

REGIONŲ APYGARDOS ADMINISTRACINIS TEISMAS

 

SPRENDIMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2018 m. kovo 22 d.

Kaunas

 

Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rimanto Giedraičio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Dainos Kukalienės ir Algio Markevičiaus,

sekretoriaujant Neringai Musinienei,

dalyvaujant pareiškėjui S. R. (S. R.) ir jo atstovui advokatui Ž. K.,

viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo S. R. skundą atsakovui Pravieniškių pataiso namams-atvirajai kolonijai, trečiasis suinteresuotas asmuo Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos, dėl administracinių aktų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

 

Teismas

 

n u s t a t ė :

 

Pareiškėjas S. R. prašė teismo: 1) panaikinti Pravieniškių pataisos namų – atvirosios kolonijos direktoriaus 2017 m. vasario 15 d. sprendimą neskatinti S. R.; 2) panaikinti Pravieniškių pataisos namų – atvirosios kolonijos 2017 m. birželio 19 d. sprendimą Nr. 7-1298; 3) panaikinti Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos  sprendimą Nr. 2S-4253; 4) įpareigoti Pravieniškių pataisos namų – atvirosios kolonijos direktorių priimti naują sprendimą – paskatinti nuteistąjį S. R. pagal 2017 m. sausio 24 d. viešosios įstaigos Elektrėnų mokymo centro teikimą dėl nuteistojo S. R. paskatinimo už pasiekimus moksle.

Pareiškėjas skunde, patikslintame skunde (b. l. 7-11; 44-45; toliau – ir Skundas) nurodė ir teismo posėdžiuose jis ir jo atstovas paaiškino, kad 2017 m. sausio 24 d. VšĮ Elektrėnų mokymo centro atstovas pateikė pasiūlymą dėl nuteistojo S. R. paskatinimo už stropų mokymąsi profesinėje mokykloje. Drausmės komisija 2017 m. vasario 15 d. priėmė sprendimą neskatinti S. R.. Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos 2017 m. birželio 19 d. raštu Nr. 7-1298 buvo atmestas prašymas dėl paskatinimo skyrimo pagal 2017 m. sausio 24 d. VšĮ Elektrėnų mokymo centro teikimą. Sprendimas motyvuotas tuo, kad  skatinimo priemonės nuteistųjų atžvilgiu negali būti taikomos dažniau kaip kas trys mėnesiai. Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos  2017 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. 2S-4253 atmetė S. R. skundą dėl Drausmės komisijos sprendimo neskatinti S. R., motyvuojant tuo, kad klausimas dėl skatinimo skyrimo yra priskirtas pataisos namų administracijai, bei tuo, kad asmuo teikęs teikimą dėl paskatinimo neturėjo tam įgaliojimų. Ginčijami sprendimai pažeidžia pareiškėjo teises, nes jam yra žinoma, jog esant analogiškai situacijai paskatinimai buvo skirti kitiems nuteistiesiems, todėl buvo pažeistas visų asmenų lygybės principas. Sprendimuose nepateiktas objektyvus pagrindimas, todėl jie yra neteisėti. Pareiškėjo pasiekimai moksle, pagal 2017 m. sausio 24 d. teikimą (skunde nurodomas 2017 m. sausio 20 d. teikimas laikytinas datos apsirikimo klaida), nėra įvertinti, o tai pažeidžia pataisos įstaigos veiklos pricipus ir yra nesuderinama su šiai įkalinimo įstaigai keliamais tikslais. Metodinių rekomendacijų nuostatos, kuriomis rekomenduojama neskirti nuteistiesiems skatinimo dažniau kaip kas trys mėnesiai, negali būti taikomos tiesiogiai, vertinant jas atsietai nuo kitų įstatyminių normų bei principinių nuostatų, reglamentuojančių įkalinimo įstaigų veiklą. Pažymėjo, kad teikimai dėl skatinimo skyrimo buvo pateikti už skirtingas veiklas ir skirtingus laikotarpius, skirtingu metu ir skirtingų tarpusavyje nesusijusių juridinių asmenų vadovų (VšĮ „Kretingos maistas“ ir VšĮ Elektrėnų mokymo centras). Netgi darant prielaidą, kad skatinimo priemonės negalėjo būti taikomos dėl Metodinių rekomendacijų nuostatų, tačiau praėjus trims mėnesiams yra teisėtas pagrindas jo atžvilgiu taikyti paskatinimo priemones pagal tą patį VšĮ Elektrėnų mokymo centro teikimą. Prašė skundą tenkinti.

Atsakovas Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija (toliau – ir atsakovas, ir Pravieniškių PN) su skundu nesutiko. Atsiliepime į skundą ir papildomam atsiliepime (b. l. 47-49, 79-82; toliau – ir atsiliepimas) nurodė, paskatinimų nuteistiesiems teisinį reglamentavimą (LR bausmių vykdymo kodekso 140 straipsnis, Kalėjimų departamento prie LR teisingumo ministerijos direktoriaus 2014 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-286 patvirtintos Paskatinimo priemonių Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžiose įstaigose laisvės atėmimo bausmes atliekantiems nuteistiesiems skyrimo metodinės rekomendacijos). Pravieniškių PN buvo gautas VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro P2Ž16 grupės vadovės R. A. 2017 m. sausio 24 d. teikimas dėl mokinio S. R. paskatinimo. Pataisos įstaigos 2-o sektoriaus Drausmės komisijos 2017 m. vasario 15 d. posėdžio metu buvo įvertintos visos teisės aktuose nustatytos skatinimo sąlygos, pareiškėjo asmenybė, anksčiau jam skirtos paskatinimo priemonės ir nuobaudos, Socialinės reabilitacijos skyriaus būrio viršininko rekomendacija. Buvo vadovaujamasi kriterijumi, kad paprastai nuteistasis gali būti skatinamas ne dažniau kaip kartą per tris mėnesius. Kiekvienas Drausmės komisijos narys balsavo vadovaudamasis pareigūnų veiklos etikos teisingumo, nešališkumo ir atsakomybės principais, teisingo ir progresyvaus bausmių atlikimo principu. Paskatinimo priemonės skyrimas, neskyrimas yra įgalioto pataisos pareigūno teisė, bet ne pareiga. Pažymėjo, kad VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro P2Ž16 grupės vadovė nebuvo įgaliota teikti teikimo dėl pareiškėjo paskatinimo. Išreiškė nuomonę, kad įstaigos sprendimas neskirti paskatinimo teisės aktų nepažeidė, todėl prašė skundą atmesti.

Trečiasis suinteresuotas asmuo Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – ir Kalėjimų departamentas) atsiliepimo į skundą nepateikė, prašė bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant (b. l. 111). Atsakovui apie bylos nagrinėjimą pranešta tinkamai (b. l. 143, 144). Byla nagrinėtina Pravieniškių PN ir Kalėjimų departamento atstovams nedalyvaujant (ABTĮ 77 str. 3 d.).

Pareiškėjo skundas tenkintinas iš dalies.

Ginčas byloje kilo dėl atsakovo atsisakymo skirti pareiškėjui S. R. paskatinimo priemonę.

Bylos duomenimis nustatyta, kad VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro P2Ž16 grupės vadovė 2017 m. sausio 24 d. teikimu „Dėl mokinio paskatinimo“ (b. l. 35; toliau – ir Teikimas), rekomendavo paskatinti pareiškėją S. R. už stropų mokymąsi ir gerą lankomumą. Pravieniškių pataisos namų atvirosios kolonijos 2-ojo sektoriaus Drausmės komisijos (toliau – ir Drausmės komisija) 2017 m. vasario 15 d. posėdyje nutarė S. R. neskatinti (2.57 p.; b. l. 36-41). Siūlymas neskatinti pareiškėjo Drausmės komisijos posėdžio pirmininko rezoliucija įformintas Teikime, nurodant motyvą, jog skatintas 2017 m. sausio 12 d. Sutikimas su Drausmės komisijos sprendimu „neskatinti“, tame pačiame Teikime įformintas Pravieniškių PN direktorius 2017 m. vasario 15 d. rezoliucija. Pareiškėjas dėl atsisakymo skatinti kreipėsi į Kalėjimų departamentą, prašydamas įpareigoti  Pravieniškių PN direktorių priimti sprendimą dėl skatinimo priemonių jam taikymo. Kalėjimų departamentas 2017 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. 2S-4253 išreiškė nuomonę, kad įstaigos sprendimas neskirti jam paskatinimo, galiojančių teisės aktų nepažeidė, taip pat atkreipė dėmesį, kad paskatinimo priemonių skyrimas yra įstaigos administracijos teisė, bet ne pareiga ir kad Kalėjimų departamentas negali  įpareigoti pataisos įstaigos administracijos skirti jam paskatinimą.

Laisvės atėmimo bausmę atliekantiems nuteistiesiems skiriamas paskatinimo priemones bei jų skyrimo tvarką reglamentuoja Bausmių vykdymo kodekso (toliau – ir BVK) 140 ir 141 straipsniai. Turinčių teisę skirti paskatinimo priemones pareigūnų sąrašą ir jų įgaliojimus skiriant paskatinimo priemones nustato Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklės. (BVK 141 str. 1 d.). Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų LR teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 194, 199 punkte nurodoma, kad pataisos įstaigos direktorius arba jį pavaduojantis pareigūnas turi teisę nuteistiesiems skirti visas paskatinimo priemones, nustatytas Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekse.

Pravieniškių PN direktoriaus 2017 m. vasario 15 d. rezoliucija įformintas sutikimas (sprendimas) neskatinti S. R. yra viešojo administravimo subjekto priimtas individualus administracinis aktas, kuriam turi būti taikomos Viešojo administravimo įstatymo nuostatos. Vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 ir 2 dalimis, individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos, individualiame administraciniame akte turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos ir nurodyta apskundimo tvarka. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT), formuojantis vienodą administracinių teismų praktiką aiškinat ir taikant teisės aktus (ABTĮ 15 str. 1 d.), yra pažymėjęs, kad viešojo administravimo sistemai priklausančių kompetentingų institucijų sprendimai turi būti aiškūs, tikslūs, nedviprasmiški, leidžiantys suinteresuotam subjektui suvokti, kokios priežastys lėmė vienokį ar kitokį valdžios institucijos sprendimą (žr., pvz., LVAT sprendimą administracinėje byloje Nr. A556-1395/2008). Sprendimo priėmimo faktinis pagrindas ir individuali argumentacija turi būti žinomi ne tik viešojo administravimo subjektui, priimančiam sprendimą, bet ir asmeniui, kurio atžvilgiu jis priimamas. Individualus administracinis aktas turi būti toks, kad iš jo būtų galima suprasti visuomeninių santykių esmę, subjektus, dalyvaujančius šiuose santykiuose, būtų aiškus tų visuomeninių santykių teisinis kvalifikavimas. Visiškai nesilaikant minėtų nuostatų ar laikantis tik iš dalies, paprastai kyla pagrįsta abejonė dėl tokio administracinio akto teisėtumo bei pagrįstumo, įgalinanti teismą, nagrinėjantį tokią bylą, skundžiamą viešojo administravimo subjekto individualų administracinį aktą panaikinti (žr., pvz., LVAT 2008 m. lapkričio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A556-1898/2008, 2008 m. gruodžio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-2036/2008).

Kaip matyti iš ginčijamo atsakovo 2017 m. vasario 15 d. sprendimo, įforminto rezoliucija, jis nėra pagrįstas jokiomis teisės aktų normomis, nenurodytas teisinis pagrindas, sprendimo apskundimo tvarka. Nors faktiniu atsisakymo pagrindu yra nurodoma „neskatinti, nes 2017-01-12 skatintas“, tačiau atsisakymo skatinti priežastis nėra pakankamai aiški, nėra nurodoma, koks teisės aktas suteikia atsakovui teisę ar pareigą tokį sprendimą priimti, nėra nurodyta ir tokio administracinio akto apskundimo tvarka.

Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, darytina išvada, jog  atsakovas tinkamai neatliko jam, kaip viešojo administravimo subjektui, nustatytų pareigų, iš esmės netinkamai spręsdamas ir įformindamas priimamą sprendimą ir tokiu būdu pažeidė Viešojo administravimo įstatyme reglamentuojamas pagrindines procedūras, turėjusias užtikrinti visų aplinkybių objektyvų įvertinimą bei sprendimo priėmimą. Kalėjimų departamentas 2017 m. birželio 27 d. sprendime Nr. 2S-4253 pateikė nuomonę, jog įstaigos sprendimas neskirti paskatinimo galiojančių teisės aktų nepažeidė. Viešojo administravimo įstatymo individualiam teisės aktui keliamų reikalavimų pažeidimai sudaro pagrindą ginčijamą 2017 m. vasario 15 d. rezoliucija įformintą Pravieniškių PN direktoriaus sprendimą ir Kalėjimų departamento 2017 m. birželio 27 d. sprendimą Nr. 2S-4253, priimtą ginčą išnagrinėjus išankstinių ginčų nagrinėjimo ne per teismą tvarka, kuriame išreikštas pritarimas tokiam sprendimui, pripažinti nepagrįstais, neteisėtais ir juos naikinti (ABTĮ 88 str. 2 p.). Atsakovas Pravieniškių PN įpareigotinas iš naujo įstatymo nustatyta tvarka išnagrinėti 2017 m. sausio 24 d. VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro Teikimą, priimant motyvuotą, faktinėmis aplinkybėmis ir teisės aktų reikalavimais pagrįstą sprendimą.

Pažymėtina, jog administracinio akto priėmimas yra viešojo administravimo subjekto prerogatyva, akto priėmimo motyvai pagal įstatymą privalo būti nurodomi pačiame administraciniame akte, todėl teismas, įpareigodamas atsakovą iš naujo išnagrinėti Teikimą, neturi pagrindo nurodyti atsakovui, kokį sprendimą jis turėtų priimti. Remiantis išdėstytais argumentais, pareiškėjo reikalavimas įpareigoti atsakovą paskatinti nuteistąjį S. R. pagal 2017 m. sausio 24 d. VšĮ Elektrėnų mokymo centras Teikimą netenkintinas. Atsakovui iš naujo išnagrinėjus Teikimą, pareiškėjui neužkertamas kelias pasinaudoti teisės aktuose nustatyta teisminės gynybos teise. 

Pareiškėjas taip pat prašo panaikinti Pravieniškių pataisos namų – atvirosios kolonijos 2017 m. birželio 19 d. sprendimą Nr. 7-1298 (b. l. 13; toliau – ir Sprendimas Nr. 7-1298).

Pastebėtina, kad byloje nėra duomenų, jog pareiškėjas minėtą sprendimą Nr. 7-1298 būtų ginčijęs Kalėjimų departamentui BVK 183 straipsnio 2 dalyje numatyta privaloma išankstine ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka. Tačiau ginčo sprendime Nr. 7-1298, be kita ko, nurodomos aplinkybės, jog Pravieniškių PN buvo gautas VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro P2Ž16 grupės vadovės R. A. 2017 m. sausio 24 d. teikimas dėl mokinio S. R. paskatinimo, jog 2017 m. vasario 15 d. Drausmės komisijos posėdžio metu buvo priimtas patariamojo pobūdžio kolegialus sprendimas jo neskatinti, kuris patvirtintas pataisos įstaigos direktoriaus. Taigi, pagal bylos duomenis, tiek Pravieniškių PN direktoriaus 2017 m. vasario 15 d. rezoliucija įformintas sutikimas (sprendimas) neskatinti S. R., tiek ginčijamas Sprendimas Nr. 7-1298 laikytini tarpusavyje susijusiais. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje, nurodoma, kad jeigu sujungiami keli tarpusavyje susiję reikalavimai, iš kurių vieni priskirtini teismo kompetencijai, o kiti – ne, visi reikalavimai turi būti nagrinėjami teisme. Todėl vadovautis Administracinių bylų teisenos įstatymo 19 straipsnio 1 dalimi, pareiškėjo reikalavimas dėl Sprendimo Nr. 7-1298 panaikinimo nagrinėjamas teisme, kaip susijęs su sprendimu dėl kurio išankstine ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka pareiškėjas yra pasinaudojęs. Analogišką praktiką, įpareigojančią teismą nagrinėti visus reikalavimus kartu, jei jie tarpusavyje yra susiję, nepriklausomai nuo to, kad daliai reikalavimų yra nustatyta išankstinė neteisminė ginčų nagrinėjimo tvarka formuoja ir LVAT (žr., pvz., LVAT 2017 m. spalio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-4969-438/2017).

Atsakovo teigimu, minėtu Sprendimu Nr. 7-1298 buvo atsakyta į pareiškėjo 2017 m. birželio 8 d. prašymą (b. l. 149-150), kuriuo buvo prašoma skirti jam paskatinimą, o tokį prašymą atmetus, paaiškinti kokiais motyvais jis yra diskriminuojamas. Pareiškėjas ir jo atstovas su tokia atsakovo pozicija kategoriškai nesutiko ir teismo posėdyje nurodė, jog buvo kitas tos pačios dienos prašymas, tačiau tos pačios dienos kito prašymo teismui pateikti jie negali. Teismui pakartotinai pareikalavus iš atsakovo pateikti kitą pareiškėjo tos pačios dienos prašymą, atsakovas pažymėjo, kad toks prašymas buvo pateiktas kartu su atsiliepimu, ir tą patį prašymą pateikė dar kartą. Esant tokiai situacijai, t. y. pareiškėjui neigiant, jog į atsakovą buvo kreipiamasi atsakovo į bylą pateiktu 2017 m. birželio 8 d. prašymu (b. l. 149-150) ir negalint pateikti tokio prašymo, kuriuo, jų teigimu buvo kreipiamasi, teismas negali nustatyti galimo pareiškėjo teisių pažeidimo esmės, turinio ir apimties, todėl pareiškėjo reikalavimas dalyje dėl ginčijamo Pravieniškių PN 2017 m. birželio 19 d. sprendimo (atsakymo) Nr. 7-1298 panaikinimo atmestinas.

Pastebėtina, kad LVAT jurisprudencijoje aiškinant Administracinių bylų teisenos įstatymo normas ne kartą buvo imperatyviai pažymėta, kad įstatymo reikalavimas motyvuoti teismo sprendimą nereiškia įpareigojimo teismui atsakyti į kiekvieną proceso dalyvio argumentą (žr., pvz., LVAT 2009 m. liepos 24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P756-151/2009, 2009 m. lapkričio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P525-194/2009, 2013 m. vasario 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A146-216/2013). Todėl likusieji tiek pareiškėjo, tiek atsakovo argumentai laikytini pertekliniais, neturintys juridinės reikšmės kilusio ginčo išsprendimui, dėl to detaliau nedėstytini ir neanalizuotini.

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 84, 86-87 straipsniais, 88 straipsnio 1 ir 2 punktais, teisėjų kolegija

 

n u s p r e n d ž i a :

 

Pareiškėjo S. R. (S. R.) skundą tenkinti iš dalies.

Panaikinti Pravieniškių pataisos namų – atvirosios kolonijos direktoriaus 2017 m. vasario 15 d. rezoliucija įformintą sprendimą neskatinti S. R. (S. R.), panaikinti Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2017 m. birželio 27 d. sprendimą Nr. 2S-4253 ir įpareigoti atsakovą VšĮ Elektrėnų mokymo centro 2017 m. sausio 24 d. teikimą „Dėl mokinio paskatinimo“ nagrinėti iš naujo.

Likusioje dalyje pareiškėjo skundą atmesti.

Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant šiam teismui arba per Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmus.

 

 

Teisėjai                                                                                                                   Rimantas Giedraitis

 

 

Daina Kukalienė

 

 

Algis Markevičius